29-10-14 Απόφαση ανάθεσης εργασίας για εκπόνηση ΣΔΑΕ σύμφωνα με το σύμφωνο των Δημάρχων

29/10/2014 09:51  -  477 αναγνώσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                Σητεία     29-10-2014                                                                 

ΔΗΜΟΣ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                           Αριθ Απόφασης: 1677

                    

                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας  Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

1.Tις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42Α)

2. του Ν. 3852/07-06-2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης

3. του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως συμπληρώθηκε με την Παρ.3 του άρθρου 9 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/17-12-2010, τεύχος Α΄)

4. της υπ’ αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010, τεύχος Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αυξάνονται τα χρηματικά όρια του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 και των υπ’ αριθ. 48614/02.09.2010 και 58289/12.10.2010 εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Το Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/15-1-1980) περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως

6. Την 56/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση ένταξης στο Σύμφωνο των Δημάρχων

7. Την τεχνική έκθεση για την παροχή της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης

Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Σητείας, σύμφωνα με το Σύμφωνο των Δημάρχων»

8.Την 1622/08-10-2014 με ΑΔΑ : 6ΛΟΠΩ1Γ-ΗΩΥ απόφασή του για έγκριση των τεχνικών

    Προδιαγραφών και εκτέλεσης της εργασίας

9. Την 6311/23-10-14 σχετική ανακοίνωση για κατάθεση προσφορών για την ανωτέρω

    εργασία

10. Τις προσφορές που κατατέθηκαν για την παροχή της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου

Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Σητείας, σύμφωνα με το Σύμφωνο των Δημάρχων»

από : α) την εταιρεία ΕΤΑΜ Α.Ε. αντί του ποσού των 19.680,00 € με ΦΠΑ 23%

         β) Τον Τσαντάκη Εμμανουήλ αντί του ποσού των 20.000,00 € με ΦΠΑ 23%

11.Τον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού Έτους 2014 , σύμφωνα με τον οποίο

     υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση  στον Κ.Α.30/6117.001

12.Την Αριθμ. 669/2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

13.Την αριθμ.  395/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία

Εγκρίνεται η ανωτέρω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και διατίθεται η σχετική

Πίστωση

                                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.  Αναθέτουμε την  εργασία « Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου

Σητείας, σύμφωνα με το Σύμφωνο των Δημάρχων » στην εταιρεία ΕΤΑΜ Α.Ε. , Ανώνυμη

εταιρεία συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών με ΑΦΜ 095457685 Δ.Ο.Υ. Β΄ Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο , αντί του ποσού των 19.680,00 € με ΦΠΑ 23% , κρίνοντας την προσφορά της συμφερότερη για το Δήμο.

2.Ο ανάδοχος  υποχρεούται να εκτελέσει την ανωτέρω εργασία σύμφωνα με τους όρους της σχετικής τεχνικής έκθεσης του Δήμου  και της προσφοράς του, και μέσα στο χρονοδιάγραμμα όπως αυτό αναλυτικά ορίζεται στην τεχνική έκθεση .

3.Η πληρωμή της παραπάνω εργασίας θα γίνει από τη πίστωση του  Κ.Α.30/6117.001 των εξόδων του προϋπολογισμού οικ έτους 2014 με την έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή των παραδοτέων  της εργασίας ,των ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών.

 

 Δήμαρχος Σητείας

 

  Θεόδωρος Πατεράκης