24-2-2015΄Εγκριση εκτέλεσης της προμήθειας < Υλικών για τη συντήρηση, αναβάθμιση εξοπλισμού Η/Υ >

24/02/2015 12:02  -  284 αναγνώσεις


                                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   A   ΩΟΞ0Ω1Γ-ΠΗ5 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                    Σητεία  19-02-2015

ΔΗΜΟΣ  Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                                Αριθ Απόφασης: 196                              

                                                            

                                                                                         

          

             

 

 

 

                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

           Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

 

1.Tις διατάξεις του άρθρου 86 και 209 του ΔΚΚ(3463/2006).

2.Τις  διατάξεις των άρθρων 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ(Υ.Α.11389/93) που  αφορούν τη διαδικασία των προμηθειών ΟΤΑ.

3.Τις Υπ. Αποφάσεις Π1/7339/18-12-98 και Π1/358/27-1-1999

4.Τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για τη προμήθεια « Υλικών για τη

     συντήρηση, αναβάθμιση εξοπλισμού Η/Υ  » των υπηρεσιών του Δήμου

5. Την αριθμ.  14/2015 Απόφαση του Δ.Σ. για έγκριση της προμήθειας Υλικών για τη

     συντήρηση, αναβάθμιση εξοπλισμού Η/Υ  

 

 

                             Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

 

1) Εγκρίνουμε την εκτέλεση της προμήθειας  < Υλικών για τη συντήρηση,

αναβάθμιση εξοπλισμού Η/Υ  > με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ

2) Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για την παραπάνω προμήθεια

 

 

 

 

 

 

                                            Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                            Θεόδωρος Πατεράκης