3/1/2011. Απόφαση 2. Ορισμός ταμία στο νέο Δήμο Σητείας.

11/01/2011 10:40  -  1174 αναγνώσεις

ΘΕΜΑ :  Ορισμός ταμία  στο νέο Δήμο Σητείας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

`Εχοντας υπόψη:

  1. Την παρ.1 περιπτ.. Δ΄του άρθρου 58 του  Ν. 3852/ 2010 ( ΦΕΚ 87/2010/Α.
  2. Το άρθρο 254 του Ν.3852/10.
  3. .Την παρ. 10  περιπτ. κ’ του άρθρου 18 του  Ν. 3870/2010.
  4. Την αριθμ. .215./2006  απόφαση του Δημάρχου Σητείας, με την οποία ορίστηκε Ταμίας του Δήμου Σητείας ο υπάλληλος Νικάκης Αντώνιος του Δημητρίου Κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.
  5. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&ΗΛ.Δ.. εγκ..48/ΟΙΚ. 74571/28-12-2010.
  6. Το Β.Δ. 17-5/15-6-59 (φεκ 114/59  και  ιδίως το άρθρο 48 αυτού.
  7. Την αριθμ. 08/ 2009 απόφαση του Δημάρχου Ιτάνου, με την οποία ορίστηκε  Ταμίας του συνεννούμενου Δήμου Ιτάνου, ο υπάλληλος   Πετράκης Αντώνης του Κωνσταντίνου  Κλάδου ΔΕ Εισπρακτόρων.
  8. Την αριθμ. 09/ 2000 απόφαση του Δημάρχου Λεύκης, με την οποία ορίστηκε Ταμίας του  συνεννούμενου  Δήμου Λεύκης η υπάλληλος  Χρυσουλάκη Μαρία του Ελευθερίου  Κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζεται Ταμίας του Δήμου Σητείας

Ο υπάλληλος του  Δήμου  Σητείας Νικάκης Αντώνιος του Δημητρίου Κλάδου ΤΕ

Διοικητικού Λογιστικού.

Οι λοιποί  ταμίες των συνεννούμενων Δήμων κ. Πετράκης Αντώνης  και Χρυσου-λάκη Μαρία, θα ασκούν καθήκοντα διαχειριστή και θα αποδίδουν λογαριασμό στον ορισθέντα με την παρούσα ταμία του Δήμου.

Εισπράκτορες  του Δήμου ορίζονται  οι υπάλληλοι:

Μεραμβελλιωτάκη Μαρία  Κλάδου ΔΕ Εισπρακτόρων

Φουντοραδάκης Εμμανουήλ  Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Οικονομολόγος

 Ζερβάκης Ιωάννης    Κλάδου ΔΕ Διοικητικού .

 Η παρούσα έχει ισχύ από   01/1/2011.      

                                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

   Εσωτ. Διανομή                                       

                                                                                           ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

Γραφείο Προσωπικού

(για την κοινοποίηση στους

οριζόμενους υπαλλήλους)