18-3-2016.Απόφαση Δημάρχου για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας <<Ταχυμεταφορές εγγράφων και μικροαντικειμένων των υπηρεσιών του Δήμου Σητείας>>

18/03/2016 13:58  -  176 αναγνώσεις

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΑΔΑ  7Φ1ΓΩ1Γ-83Ω

 ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                        Σητεία :    18-3-2016 

  ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ


Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                Αρ. Απόφασης :  218                                     

  72300  ΣΗΤΕΙΑ

Τηλέφωνο : 28433- 40516

Fax           :  28430 – 29243

 

ΘΕΜΑ:   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  & απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας < Ταχυμεταφορές εγγράφων και μικροαντικειμένων των υπηρεσιών του Δήμου>

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο  Δήμαρχος  Σητείας  Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

 

1)   Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006(Δ.Κ.Κ.)και του Π.Δ.113/10.

2)   Τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08.

3)   Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ247 Α ).

4)   Το αρίθμ. 21437/5-5-2011 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

      Αποκέντρωσης &Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την αναπροσαρμογή 

      των χρηματικών  ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95

5)   Την ανάγκη του Δήμου να σταλούν επιστολές και  μικροδέματα του Δήμου σε

       διάφορες υπηρεσίες τα οποία πρέπει να παραδοθούν επειγόντως και με

       ασφάλεια είτε λόγω προθεσμιών είτε λόγω περιεχομένου.

 6)   Τη συνταχθείσα  τεχνική περιγραφή για την ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας  

        ταχυμεταφοράς  εγγράφων-  επιστολών και μικροαντικειμένων του Δήμου.

 7)   Τον προϋπολογισμό  του Δήμου Οικονομικού έτους 2016,συμφωνα με τον    

        οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.500,00 € στον Κ.Α.  

        00-6224.002.Δαπάνη διακίνησης αλληλογραφίας με εταιρία ταχυμεταφορών 

  8)   Τις προσφορές που κατατέθηκαν

  9)   Την αριθμό 495/16 Απόφ. Ανάληψης Υποχρέωσης με Α.Δ.Α.:ΩΖΙΧΩ1Γ-ΓΧΗ 

10)   Την αριθμό:207/16 Απόφαση Δημάρχου με την οποία διατίθεται η σχετική   

        πίστωση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

   1.Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν με την από 

      15/3/2016 τεχνική περιγραφή για την παροχή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς   

     εγγράφων–επιστολών και μικροαντικειμένων του Δήμου και καθορίζουμε την

     απευθείας ανάθεση της παραπάνω εργασίας.   

 2. Αναθέτουμε απευθείας την ανωτέρω εργασία, στην εταιρία Γενική Ταχυδρομική

    Α.Ε.Ε., που έχει παράρτημα στη Σητεία, αντί του ποσού  των 847,00€ χωρίς ΦΠΑ

    23% (1.041,81 με ΦΠΑ 23%). Επειδή ο αριθμός των αποστολών που αναφέρονται στη μελέτη είναι ενδεικτικός. και τα επιπλέον κιλά δεν μπορούν να είναι από την αρχή προβλέψιμα ,γι αυτό η ανάθεση εργασίας μπορεί να φτάσει και μέχρι το ποσό 

 των 2032,52 € χωρίς ΦΠΑ 23%  (2.500,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. 23%,) για τα επιπλέον κιλά & αποστολές .

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης  της εργασίας 12 μήνες από  1/7/2016 μέχρι 30/6/2017 με τους παρακάτω οικονομικούς όρους:

 

 

 

 

 

        Α. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

1)     Για αποστολή με παράδοση 1-2  εργάσιμες μέρες η χρέωση 

      διαμορφώνεται στα 1,70 € μέχρι 3 κιλά βάρους και για κάθε επιπλέον κιλό    

      η χρέωση ανέρχεται σε 0,40.€

2)   Για αποστολή με αυθημερόν παράδοση η χρέωση διαμορφώνεται

      σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο της εταιρίας< Γενική Ταχυδρομική  

      Α.Ε.Ε >  

 

Β. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

1) Για αποστολή με παράδοση 1-3 εργάσιμες μέρες προς χερσαίους και νησιωτικούς προορισμούς , η χρέωση διαμορφώνεται στα 1,93 €μέχρι 2 κιλά βάρους και για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση ανέρχεται  σε 0,55 €

2)   Για τις περιοχές Δυσπρόσιτες, με παράδοση εντός 1-5 εργάσιμων ημερών , η χρέωση  διαμορφώνεται , στα  4,00€,μέχρι 2 κιλά βάρους και για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση  ανέρχεται σε 0,55€.

Για το εξωτερικό, με παράδοση εντός 1-5 εργάσιμων ημερών, η χρέωση διαμορφώνεται 

σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο της εταιρίας< Γενική Ταχυδρομική  Α.Ε.Ε >  

 

3)  Για κάθε αποστολή με εντολή επιστροφής δικαιολογητικών η χρέωση

     διαμορφώνεται στα 3,50€ ανεξαρτήτου  βάρους .

 

    Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%.

 

  Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ιδιαίτερα στην προσφορά του αντιπροσώπου  

    ισχύει ο επίσημος τιμοκατάλογος της εταιρίας< Γενική Ταχυδρομική Α.Ε.Ε >  

 

  Η πληρωμή της παραπάνω εργασίας θα γίνει από την πίστωση του  Κ.Α.

    00-6224.002<Δαπάνη διακίνησης αλληλογραφίας με εταιρία ταχυμεταφορών>  

    αντί του ποσού  των 847,00€ χωρίς ΦΠΑ    23% (1.041,81 με ΦΠΑ 23%)και μέχρι

    του ποσού  των 2.032,52€ χωρίς ΦΠΑ 23% (2.500,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. 23%,) για τα  

    επιπλέον κιλά , για το οικ.έτους 2015 ,με την έκδοση σχετικών  ενταλμάτων πληρωμής  

   μετά την υποβολή  ισόποσων  εξοφλητικών  τιμολογίων και των σχετικών προς

   είσπραξη δικαιολογητικών.

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

 

 

                                                                                     ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ