Τροποποίηση προγενέστερης Απόφασης με αριθμ. 145/2017 περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχου Σητείας

03/01/2018 15:02  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

                ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                  Σητεία : 2 – 1 - 2018

              ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                             

    Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9                                                   Αρ.  Απόφασης: 7  

             Τ.Κ    723 00    ΣΗΤΕΙΑ                              

 Τηλέφωνο :  28433 – 40543,514                                          

 F A X    :       28430-24584                                                

 E- mail : info@sitia.gr                                                  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ «Τροποποίηση προγενέστερης Απόφασης με αριθμ. 145/2017 περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχου Σητείας»

Ο Δήμαρχος Σητείας

έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)
 2. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2690/99  (ΦΕΚ 45/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)  (ΦΕΚ 114/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις »
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Σητείας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  19.559 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σητείας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σητείας  έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ. 823/τ.Β΄/15-3-2017).
 9. Τις με αριθμ. 142/2017,143/2017,144/2017,145/2017 Αποφάσεις του «Ορισμός και Ανάθεση αρμοδιοτήτων των τεσσάρων Αντιδημάρχων του Δήμου Σητείας με θητεία από 1/3/2017 μέχρι 31/8/2019 όπως έχουν συμπληρωθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα.

10. Τη με αριθμ. 1/ 2-1-2018 Απόφασή του «Ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου κ. Λεβεντέρη Χαράλαμπου».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

   Τροποποιεί την προγενέστερη Απόφαση με αριθμ. 145/2017 περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Αντιδημάρχου Σητείας κ. Τερζή Λεωνίδα μόνο ως προς την ανάθεση αρμοδιοτήτων ως κατωτέρω:

 

Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τερζή Λεωνίδα ως  Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία δυόμισι ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου δηλαδή για τα έτη από 1/3/2017-31/8/2019  μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που αφορούν τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας (Υπηρεσία Δόμησης):

•     Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

•     Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων,

•     Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας,

•     Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων,

•     Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων,

•     Εκτέλεσης Έργων Άρδευσης,

•     Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών έργων,

•     Τον προγραμματισμό και οργάνωση Μελετών - Επίβλεψης έργων.

•     Την ομαλή και συνεχή άρδευση όλων των  περιοχών του Δήμου και τη σωστή λειτουργία του αρδευτικού συστήματος

•     Την εποπτεία και ευθύνη του πολεοδομικού σχεδιασμού και συγκεκριμένα αρμοδιότητες πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, πολεοδομικών μελετών, τοπογραφικών εφαρμογών, οικοδομικών αδειών και ελέγχου, αυθαιρέτων, τεχνικού αρχείου – γραμματείας.

 • Έχει την ευθύνη του προγράμματος των εκδηλώσεων για τοπικές εορτές και εθνικές επετείους.
 • Έχει την ευθύνη της οργάνωσης των  αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου.

•     Την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.

•     Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων καθ΄ύλην αρμοδιοτήτων εκτός από εκείνα τα έγγραφα που θεωρούνται μείζονος σημασίας και αφορούν θέματα που ανάγονται στη Διοίκηση, Οικονομική διαχείριση ή Τεχνικά έργα (προκηρύξεις, αποφάσεις πρόσληψης, συμβάσεις έργων κ.λ.π.) και απαιτούν αποφασιστική αρμοδιότητα  καθώς και όλα τα έγγραφα , που απευθύνονται προς υπερκείμενη αρχή (Περιφέρεια, Υπουργεία κ.λ.π.)

 • Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον Αντιδήμαρχο κ.

      Λαντζανάκη Νικόλαο για την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής      

      δαπανών που εκδίδονται από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Σε           

      περίπτωση που το ποσό της ανάληψης υπερβαίνει τις 50.000€ θα συνυπογράφει     

      με τον Ειδικό Ταμία (ή το Διαχειριστή).

 

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική  Ενότητα Ιτάνου

α) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών  συμβουλίων και τους τοπικούς εκπροσώπους Παλαικάστρου, Ζάκρου και Καρυδίου, καθώς και των Τοπικών Κοινοτήτων Ρούσας Εκκλησιάς, Μέσα Μουλιανών, Μυρσίνης, Τουρλωτής, Σφάκας, Λάστρου, Αχλαδίων για την επίλυση των προβλημάτων των παραπάνω τοπικών κοινοτήτων καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων και μονίμου κατοικίας στις ανωτέρω  δημοτικές  ενότητες.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στις Τοπικές Κοινότητες.

δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Τοπικών Κοινοτήτων.

ε) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Τοπικές Κοινότητες.

στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των Τοπικών Κοινοτήτων και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων  άρδευσης  και των αντλιοστασίων

- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας των δύο Δημοτικών  ενοτήτων , της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων.

 

     Σε περίπτωση απουσίας ή  κωλύματος του Αντιδημάρχου την αρμοδιότητα ασκεί ο Δήμαρχος.

    Με την έκδοση της παρούσας οι προγενέστερες  με αριθμ. 142/2017, 143/2017,144/2017,145/2017 καθώς και τις με αριθμ. 513/2017 και 670/2017  αποφάσεις περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων των Αντιδημάρχων του Δήμου Σητείας παύουν να ισχύουν.

     Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού  και να αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

                                                                                          Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                                                         Θεόδωρος Πατεράκης