22-8-2014 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

25/08/2014 09:52  -  550 αναγνώσεις

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                         Σητεία : 22- 8- 2014

 ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                

Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                            

72300  ΣΗΤΕΙΑ                                                          

Πληροφορίες :  Φωτεινάκη Μαρία  

Διεύθυνση Διοίκησης                

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Τηλέφωνο:  28433 / 40514                                       

Fax  :  28430 / 24584                                                  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η       1414/2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

4. Την υπ΄αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291Β/11-8-2010)

5. Τις διατάξεις Ν. 3850/2010,Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»

7. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ 10 του Ν. 4071/2012

8. Την με αριθμό  2/2014 μελέτη για την παροχή της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για το προσωπικό του Δήμου Σητείας»

9. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο πλαίσιο της υποχρέωσης του Δήμου που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία για τη λήψη μέτρων για την Υγιεινή και προαγωγή της υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων ,κατά την εργασία

10. Τις προσφορές που κατατέθηκαν

11. Την υπ’ αριθμ. 3659/01-08-2014 βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας περί αδυναμίας κάλυψης της θέσης από το ήδη υπηρετούν προσωπικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει την με αριθμό 2/2014 μελέτη για την παροχή της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για το προσωπικό του Δήμου Σητείας»

2. Αναθέτει στην εταιρεία με την επωνυμία «Σύμβουλοι Υγιεινής και Ασφάλειας – Γενική Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης Ανώνυμος Εταιρεία» και  με διακριτικό τίτλο ¨Γενική ΕΞΥΠΠ Προστασία Α.Ε.με έδρα την Καλλιθέα και Διεύθυνση Φειδίου 18 & Δοϊράνης 181, ΤΚ 17673 Καλλιθέα, την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για το προσωπικό του Δήμου, για διάστημα ενός έτους, έναντι του ποσού των 3.808,08 € με το Φ.Π.Α. ετησίως.

3. Η αμοιβή σε ετήσια βάση ανέρχεται στα 3.808,08 € μαζί με το Φ.Π.Α. 23% και θα καταβάλλεται τμηματικά σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, στο τέλος κάθε τριμήνου  (952,02 € μαζί με το Φ.Π.Α. ανά τρίμηνο).

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6117.004  του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση μας αυτή ισχύει από 01/09/2014 και κοινοποιείται στο Γραφείο Δημάρχου, στον Αντιδήμαρχο Προσωπικού και καθαριότητας, στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου, στο Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας, στο Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Λασιθίου, στην Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας και στην Ενδιαφερόμενη Εταιρεία.

 

                                                   Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

 

                                                   Πατεράκης Θεόδωρος