22-7-2014. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 740.2014 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΥ Γ.2014

23/07/2014 15:38  -  430 αναγνώσεις

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Σητεία :  22-7-2014

             ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ    

     ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                          

        Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                           Αριθμ. Αποφ :1002                        

                                 72300  ΣΗΤΕΙΑ

         Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

                                             Α Π Ο Φ Α Σ Η

                                        Ο  Δήμαρχος  Σητείας

 

Έχοντας υπόψη:

1)             Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2)             Τις διατάξεις του άρθρου 35 του  Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄143/2007), για τα καθήκοντα των υπαλλήλων.

3)             Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σητείας  ΦΕΚ 2714/24-10-2013/ Β`.

4)            Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/8-6-2006) «εξουσιοδότηση υπογραφών».

5)            Την με αριθμ. 250/17-3-2014 Τοποθέτησης των υπαλλήλων του Δήμου Σητείας στις οργανικές μονάδες του Ο.Ε.Υ.

6)             Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της υπαλλήλου του Δήμου μας Ζαβερδινού Γεωργίας του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Δ΄

7)             Το με αρίθμ.πρωτ.545/14-5-2014 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης που αφορά  τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες του τμήματος.

8) Την με αριθμ. 740/7-7-2014 Απόφασή του.
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

Α. Τροποποιεί την με αριθμ. 740/7-7-2014 προγενέστερη απόφαση ως ακολούθως:

Β) Αναθέτει  στην υπάλληλο Ζαβερδινού Γεωργία του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Δ΄, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , παράλληλα καθήκοντα στο Αυτοτελές Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου μας, δύο ημέρες την εβδομάδα, και συγκεκριμένα κάθε Πέμπτη και Παρασκευή λόγω επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, και συγκεκριμένα:

Έλεγχος και έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Έλεγχος κατασκευών  – αυτοψίες

Στις περιπτώσεις απουσίας, λόγω θεσμοθετημένης άδειας, του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος  Υπηρεσίας Δόμησης,  η υπάλληλος λόγω έλλειψης προσωπικού θα υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης για  όλο το χρονικό διάστημα απουσίας του Προϊσταμένου.

Γ. Εξουσιοδοτεί την υπάλληλο για την υπογραφή υπηρεσιακών εγγράφων κ.λ.π. της αρμοδιότητας της, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης.

                                   

                                                                                         Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ :

  •  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών
  • Αυτοτελές Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομίας)
  • Ενδιαφερόμενη Υπάλληλο                         

                                                                                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ