2-9-2014 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

03/09/2014 13:25  -  632 αναγνώσεις

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                           Σητεία: 02-09-2014

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ 

 Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                                   Αριθμ. Αποφ : 1447                         

 72300  ΣΗΤΕΙΑ

  Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Βεβαίωση Δημάρχου για τον αριθμό των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης και της μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος  Σητείας

`Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010  σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 παρ.2 και 3 και 49 του Ν.3584/2007.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α¨)«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

4. Την παράγρ.1 του άρθρου 38 του Ν.3986/2011

5. Το Π.Δ. 105/2011(ΦΕΚ239/9-11-2011 τ.Α΄) « Ένταξη των Τοπικών Κοινοτήτων Πέυκων, Χρυσοπηγής , Λιθινών  και Περβολακίων του Δήμου Ιεράπετρας στον όμορο Δήμο Σητείας.

5. Την αρίθμ. 773/28-9-2011 απόφαση Δημάρχου  περί ορισμού της πρακτικογράφου του Δήμου Σητείας και την 902/2012 Απόφαση Δημάρχου Σητείας σχετικά με τον ορισμό δημοτικών υπαλλήλων για τη γραμματειακή υποστήριξη των συμβουλίων και εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Σητείας. 

6. Την αρίθμ.1067/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 98/22-2-2011/τ.Β΄) ,  όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρίθμ.321/2013 Απόφαση του,  περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στο Δήμο Σητείας(ΦΕΚ 671/22-3-2013/τ.Β΄)

7.  Την  αρίθμ 8/7-1-2014 απόφαση  Δημάρχου έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Δήμου Σητείας κατά το έτος 2014.

8. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2014  του Δήμου μας .

ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ

       Οι παρακάτω   μόνιμοι  υπάλληλοι του Δήμου Σητείας   στους  οποίους ανατέθηκε η τήρηση των  πρακτικών των  συνεδριάσεων και ληξιαρχικά καθήκοντα  , εργάστηκαν υπερωριακά το δίμηνο Ιουλίου Αυγούστου  του έτους 2014, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :

1.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 22:00

ΜΑΝΕΤΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

25 ώρες

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ,

40 ώρες

2.  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 22:00

ΤΣΙΜΗΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΑΝΟΥ

40 ώρες

ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΗΣ

40 ώρες

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ

ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

40 ώρες

      Η παραπάνω υπερωριακή εργασία δεν υπερβαίνει το όριο των 20 ωρών ανά μήνα, που ορίζει η παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.4024/2011.

       Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 20 τουΝ.4024/2011.

 

                                  

                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

 

                                                                                          ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ