12-11-2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

13/11/2014 13:12  -  484 αναγνώσεις

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          

                ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                              Σητεία  :  12-11-2014 

      ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                          

Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                      Αρ. Απόφασης : 1772                                     

                          72300  ΣΗΤΕΙΑ 

Τηλέφωνο : 28433 -  40525                                                           

 Fax           :  28430 – 24584                                                         

 

                                                                                                  

                                                                                             Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 

 Ο Δήμαρχος Σητείας

 

`Εχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 /τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2.  Τις διατάξεις του Ν.3463 Δ.Κ.Κ (ΦΕΚ 114/8-6-2006/τα,Α΄)

3.  Το με αριθμ. 51123/ΔΕ8838/24-11-2011 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα «οδηγίες για την ηλεκτρονική καταγραφή οφειλών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».

4.  Την ΚΥΑ 44009/δε5154/2013(ΦΕΚ2595/τ.Β΄/2013) «Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών Δημ.Επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών.

5.   Την ΚΥΑ 46274/22-9-2014 (ΦΕΚ 2573/26-9-2014/τ.Β΄) «Ρυθμίσεις για πληρωμές δαπανών του συχγρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων                   

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

            Τροποποιούμε την 735/22-8-2013 Απόφαση και Ορίζουμε τον υπάλληλο του Δήμου μας  Νικάκη Αντώνιο του Δημητρίου κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Γ΄, Υπόλογο-Καταχωρητή  Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων

   Εσωτ. Διανομή:                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

-       Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

-       Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  

-       Ενδιαφερόμενο Υπάλληλο                

                                                                                                                           ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ