12.5.2022. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΟΥΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ»

12/05/2022 15:19  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Σητεία            12    / 05    /2022

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                              Αριθ. Πρωτ. :   2855

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση : Π. Βαρθολομαίου 9

Ταχ.Κωδ. : 723 00                                                                   

Τηλέφωνο : 2843341223                                   

E-mail : psilinakis@sitia.gr                                    

 

 

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 Ο Δήμος Σητείας πρόκειται  να αναθέσει την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΟΥΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 36.998,55 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις :

 • Του άρθρου 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • Του N. 4782/2021 (Α' 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
 • Του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 • Του N.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08-06-06) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων»
 • Της Απόφασης Υπ. Ανάπτυξης-Επενδύσεων & Επικρατείας 76928/09-07-2021 (ΦΕΚ 3075/Β/13-07-2021) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»
 • Την υπ’ αριθ.935/01-09-2021 (ΑΔΑ:ΨΖ4ΧΩ1Γ-ΛΚΝ) Απόφαση Δημάρχου Σητείας περί ορισμού Αντιδημάρχου και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 • Tη με αριθμ. 524/2022 Απόφαση Αντιδημάρχου Σητείας για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών ανάθεσης της υπηρεσίας.
 • Tου ΠΔ. 71/2020 (ΦΕΚ166Α΄/31-08-2020) «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες».
 • Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 2132.9/21 έγγραφο του Λιμεναρχείου Σητείας για το χαρακτηρισμό πολυσύχναστων ακτών (λουτρική εγκατάσταση) έτους 2022 στο Δήμο Σητείας.
 • Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  του Δήμου  στον  ΚΑ 70-6117.004 «Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Ακτών Δήμου Σητείας».
 • Τη με αριθμ. 31/9-5-2022 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΟΥΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ».  
 • Το με αριθμ. πρωτ. 2823/12-5-2022 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Σητείας με ΑΔΑΜ: 22REQ010540305.
 • Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ’ αριθμ. 608/2022  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 9ΕΖΞΩ1Γ-ΒΛΓ και ΑΔΑΜ: 22REQ010541013.

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 1/6/2022 έως και 30/9/2022 (122 ημέρες), με δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  217 του Ν. 4412/16.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο των εργασιών.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην με αριθμ. 31/9-5-2022 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να μας  αποστείλουν  φάκελο προσφοράς για την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας μέχρι την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00 μ.μ στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Σητείας στην Ταχ. Δ/νση : Π. Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ. 72300, Σητεία.  

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ» (δηλαδή: επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο )

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

Δ/νση: Π. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9, Τ.Κ. 72300, ΣΗΤΕΙΑ (Τμήμα Προμηθειών)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΟΥΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ»

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης: (Να συμπληρωθεί από τον οικονομικό φορέα)

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή την υπηρεσία πρωτόκολλου του παραλήπτη

 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι πληρούν οι οικονομικοί φορείς τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1α του άρθρου 75 του ίδιου νόμου, παρακαλούμε, μαζί με την Σφραγισμένη Οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε , επί ποινή αποκλεισμού , τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 1. 1.                   Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, που θα συνταχθεί μετά την παρούσα πρόσκληση, στην οποία θα δηλώνεται ότι: δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1, άρθρο 73 του ν. 4412/16.
 • Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.

                 ή

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1, άρθρο 73 του ν. 4412/16, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως και 3 μήνες πριν από την ημέρα υποβολής του

Η υποχρέωση αυτή αφορά :

α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),  τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, το νόμιμο εκπρόσωπο.

 1. 2.                   Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο,  ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων το οποίο  θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής του, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
 2. 3.                   Φορολογική Ενημερότητα, (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ) που θα είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, ή πιστοποιητικό ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων και τηρούνται οι όροι του δεσμευτικού διακανονισμού.
 3. 4.                   Ασφαλιστική Ενημερότητα, (ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) που θα είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών, ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους και τηρούνται οι όροι του δεσμευτικού διακανονισμού.
 4. 5.                   Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, που θα συνταχθεί μετά την παρούσα πρόσκληση, στην οποία θα δηλώνουν  όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 
 5. 6.                   Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, που θα συνταχθεί μετά την παρούσα πρόσκληση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).
 6. 7.                   Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet για την απόδειξη της μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα.
 7. 8.                   Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι Νομικό Πρόσωπο και υποχρεούται κατά την κείμενη νομοθεσία να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε κ.λ.π ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

 

Β)  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχει υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού,

1)             Άδεια ή βεβαίωση νομίμως λειτουργούσας σχόλης ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης σε ισχύ από την αρμόδια αρχή.

2)             Πτυχίο δύο ναυαγοσωστών, άδεια χειριστή ταχυπλόου και άδεια εκτέλεσης πλόων  για τα σκάφη που θα διαθέσει για την ναυαγοσωστική κάλυψη της πολυσύχναστης παραλίας Σητείας.

3)             Κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας ή κατάσταση προσωπικού όπως αποτυπώνεται κάθε φορά στην τρέχουσα ισχύουσα κατάσταση ενεργού προσωπικού που τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, (Έντυπο Ε4)\

4)             Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, που θα συνταχθεί μετά την παρούσα πρόσκληση, στην οποία θα δηλώνουν ότι :

 • Έλαβαν γνώση των όρων της με αριθμ. 31/9-5-2022 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου και των σχετικών με αυτή διατάξεων και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 • Αναλαμβάνουν και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τήρηση του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ΠΔ 71/2020 και ειδικότερα εκείνες των άρθρων 7, 9 και 10 του ΠΔ, που αφορούν στις Υποχρεώσεις εκμεταλλευόμενων λουτρικές εγκαταστάσεις ως προς την πρόσληψη ναυαγοσωστών και διάθεσης του απαραίτητου εξοπλισμού και θα βαρύνετε με τα αντίστοιχα πρόστιμα τα οποίο τυχόν επιβληθούν από την λιμενική αρχή κατά παράβαση των εν λόγω διατάξεων.

 

 

 

 

Γ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ο Φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς», θα περιέχει υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, το ‘Έντυπο οικονομικής προσφοράς, που προσαρτάται στην παρούσα πρόσκληση.

Τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, θα πρέπει να έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή θεωρηθεί από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999.

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών και η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της τεχνικής μελέτης, απορρίπτεται.

Η παρούσα πρόσκληση, η με αριθμ. 31/9-5-2022 τεχνική έκθεση  της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα βρίσκονται αναρτημένα στη ιστοσελίδα του Δήμου Σητείας (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ:  https://www.sitia.gr/information-services/auction) από όπου και θα παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Σητείας

 

 

 

Νικόλαος Μακρυνάκης