16.4.2021.Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών προμήθειας ανταλλακτικών και την παροχή επισκευαστικών εργασιών για την αποκατάσταση των έκτακτων βλαβών των οχημάτων του Δήμου Σητείας

16/04/2021 14:06  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων

 και Μηχανημάτων του Δήμου Σητείας. 

Ταχ. Δν/ση :

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9  Τ.Κ. 72300   ΣΗΤΕΙΑ

Τηλέφωνο :

28433 41323

Πληροφορίες

Ψυλινάκης Εμμανουήλ

Fax :

28430 20821

e-Mail :

 

psilinakis@sitia.gr

 

 

 

                                                                                                                

     Ημερομηνία :    16  /    04    /2021

        Αρ. Πρωτ. :  2310

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών και την παροχή επισκευαστικών εργασιών για την αποκατάσταση των έκτακτων βλαβών των οχημάτων του Δήμου Σητείας. 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

Κάθε  ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα , να υποβάλει γραπτή σφραγισμένη  προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Ν. 4412/16 για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή  επισκευαστικών εργασιών για την αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών οχημάτων/μηχανημάτων  του Δήμου Σητείας» σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της επιτροπής (η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα).   

 

Η παρούσα ανάθεση στις ακόλουθες ομάδες:

ΟΜΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α/

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ 122010 

230,00

-

230,00

2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 9843

1530,01

-

1530,01

3

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ KΗΥ  9880 &  ΚΗΙ 8728

107,88

248,00

355,88

4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 8749

287,00

-

287,00

5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 9875

120,28 

-

120,28 

6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΗΥ 9847

153,76 

124,00

277,76

7

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 8740

95,48 

-

95,48 

 

ΣΥΝΟΛΑ

2.524,41

372,00

2.896,41

 

 

 

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει  τιμής ανά ομάδα αντικειμένου και παρέχεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να υποβάλλουν προσφορά για μία ή  περισσότερες ομάδες με την προϋπόθεση (επί ποινή αποκλεισμού) ότι η προσφορά περιλαμβάνει του σύνολο των ανταλλακτικών ή/και υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνεται στην αντίστοιχη ομάδα.

 

Η δαπάνη σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.896,41 ευρώ  περιλαμβάνει:

  • Προμήθεια ανταλλακτικών συνολικής 2.524,41 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

CPV  34320000-6: Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους

και

  • Παροχή επισκευαστικών εργασιών συνολικής αξίας 372,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

CPV: 50116000-1: Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων

 

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στο προϋπολογισμό έτους 2021 Δήμου Σητείας, για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.  

Για την συμμετοχή στη διαδικασία ανάθεσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ  

«Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή  επισκευαστικών εργασιών για την αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών οχημάτων του Δήμου Σητείας».

 

Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016  απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1)                  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνουν ότι:

  • είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα
  • δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 .
  • δεν τελεί σε καμία από τις λοιπές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν 4412/2016 που αποκλείουν τη συμμετοχή του στη διαπραγμάτευση.
  •  δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

 

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται :

  • Σε περίπτωση φυσικού προσώπου , από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα
  • Σε περίπτωση Νομικού προσώπου , από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή συγκεκριμένης σύμβασης.

2)  Πιστοποιητικό  που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το  οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα δηλώνουν:

  • ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σχετικής πρόσκλησης του Δήμου Σητείας, και της τεχνικής περιγραφής αυτής.
  • τις ομάδες  αντικειμένου για τις οποίες  επιθυμούν να υποβάλουν  προσφορά.

5) Οικονομική Προσφορά

 

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση : ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, Π. Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ. 72300, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου μέχρι την Τρίτη 20-4-2021 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Σητείας (Π. Βαρθολομαίου 9 Σητεία).

Τα έγγραφα (τεχνική περιγραφή, έντυπα οικονομικής προσφοράς) της ανάθεσης θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.sitia.gr (ενημέρωση→Δημοπρασίες-Διαγωνισμοί).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ