16.9.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών κάδων απορριμμάτων» Δήμου Σητείας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

16/09/2020 14:52  -  1 αναγνώσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση : Π. Βαρθολομαίου 9                                     Σητεία 16-9-2020

Τ.Κ         : 72300 Σητεία                                               Αρ. πρωτ. 6942

Πληροφορίες : Εμμ. Ψυλινάκης

Τηλέφωνο:    28433 41223

Fax            : 28430 20821

Email.: psilinakis@sitia.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών κάδων απορριμμάτων» Δήμου Σητείας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 

Ο Δήμος Σητείας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει φάκελο προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών κάδων απορριμμάτων» προμήθεια κάδων απορριμμάτων με ενδεικτικό προϋπολογισμό 5.952,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η υπηρεσία αφορά την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών ανακατασκευής 24 παλαιών μεταλλικών  κάδων απορριμμάτων (όγκου 1.100-1.300 λίτρων) του Δήμου Σητείας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθμ. 60/2020 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου (η οποία και επισυνάπτεται).

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,  με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής για το σύνολο των εργασιών.  

H δαπάνη της σύμβασης θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 στον ΚΑΕ 20-6265.001: «Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων» για την οποία έχει εκδοθεί η υπ’ με αριθμ. 721/2020  (ΑΔΑΜ: 20REQ007201213) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

 

Για την συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη:  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

 

μέχρι την Δευτέρα 21-9-2020 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Σητείας.