ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ

19/04/2023 15:13  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Ημερομηνία : 19-04-2023

         ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 2566 

   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

   

 Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων

για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο

«Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων Δήμου  Σητείας»

 

Ο ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων Δήμου Σητείας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών (υλικών και εργασιών).

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν προσφορά μόνο για το σύνολο του προϋπολογισμού της τεχνικής μελέτης και όχι για τμήμα αυτού.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 209.932,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συντήρηση και επισκευή των αντλητικών συγκροτημάτων του Δήμου Σητείας. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την ανέλκυση-καθέλκυση των συγκροτημάτων καθώς και την προμήθεια και τοποθέτηση των απαραίτητων υλικών.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ΄αριθμ. 16/24-03-2023 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σητείας.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους CPV:76492000-8, 51100000-3, 31110000- 0, 31161000-2, 42122400-4, 42124200-6, 44165200-6.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Σητείας (ΟΤΑ Α΄ Bαθμού), Δ/νση: Π. Βαρθολομαίου 9 ,Τ.Κ. 72300, Σητεία, αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Φραγκιαδάκη Καλλιόπη τηλ.: 2843340570 και Φουκαράκη Ευαγγελία , τηλ.: 2843341223, e-mail : fragiadakip@sitia.gr, foukaraki@sitia.gr

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Σητείας.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. 25-6264.001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Σητείας, για τον οποίο έχει εγκριθεί η δέσμευση πίστωσης με την αριθμ.: 575/03-04-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ : 6Η96Ω1Γ-Υ3Θ και ΑΔΑΜ: 23REQ012427954

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 12η  Μαΐου 2023 και ώρα 17:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 18η Μαΐου 2023 και ώρα 09:00 π.μ.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την  επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών .

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ 24%.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφή της έως 31-12-2023.

Ο ανάδοχος στον οποίον θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου Σητείας, ύψους  4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α 24%. 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβα-ση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr, στη διαδρομή: Δημοπρασίες-Διαγωνισμοί, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 189721

 

                                                                                           Ο Αντιδήμαρχος Σητείας

                                                                                   Νικόλαος Μακρυνάκης