20/12/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

20/12/2016 14:48  -  121 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                   Σητεία 20/12/2016

Αρ.Πρωτ:  5695

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ                    ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

Ο Δήμαρχος Σητείας  Θεόδωρος Πατεράκης

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) την υπ’αρ. 309/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

β) την υπ’αρ. 296/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

γ) τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81,

Διακηρύσσει φανερή, προφορική, μειοδοτική, επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου  για τη στέγαση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σητείας.    

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Να βρίσκεται  στη  Σητεία  και σε περιοχή με επίκεντρο το οικοδομικό τετράγωνο  37 της πόλης

β. Να έχει έκταση  τουλάχιστον  210,00  Μ2  και διαμορφωμένους χώρους που να ανταποκρίνονται στις  ανάγκες  Ειδικού Δημοτικού  σχολείου

γ  Να έχει  πλήρη  ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση

δ  Να  διαθέτει εγκατεστημένο δίκτυο για Η/Υ

ε.  Να διαθέτει W.C και βοηθητικούς χώρους

στ.  Να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας  και επιλογής χώρων  για στέγαση Σχολικών μονάδων, όπως  αυτά καθορίζονται στην  υπ’ αριθμ. 3723/ΣΤ1/02.04.2007 απόφαση  του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν  επί ποινή αποκλεισμού, κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

1.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

2.  Φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:

α) Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς: η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) .

β)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου.

γ)  Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου, θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτής, βεβαίωση αρμόδιας αρχής (πολεοδομίας ή Δήμου) για τη νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου και μελέτη πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλιμα φορτία που μπορεί να αναλάβει.

δ) Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9.

ε)   Κάτοψη του ακινήτου και τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου.

στ) Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ή υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομα του θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της  παρούσας, καταθέτοντας προσφορές έως τις 4 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη  (λήξη επίδοσης προσφορών).  Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία, στο Πρωτόκολλο του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ακίνητα  θα κριθούν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της 1ης φάσης του διαγωνισμού από την εκτιμητική Επιτροπή,  θα κληθούν εγγράφως να προσέλθουν για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Σε αυτούς που θα αποσταλούν προσκλήσεις θα πρέπει να παρευρεθούν αυτοπροσώπως, ή εφόσον πρόκειται για εταιρείες ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, ή εξουσιοδοτημένο άτομο με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας την οποία, επί ποινή αποκλεισμού, θα προσκομίσει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής κατά την ημέρα και ώρα που θα υποδειχθεί από την πρόσκληση.

Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 1,72 € ανά τ.μ. μηνιαίως.

                                                                                          

                                                                      Ο Δήμαρχος Σητείας

 

                                                                        Θεόδωρος Πατεράκης