Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

20/06/2022 13:39  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

      ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                                                          Αρ. Πρωτ:  3958/15-06-2022  

Ταχ.Δ/νση: Π.Βαρθολομαίου 9

                    Τ.Κ. 723 00-Σητεία

Τηλέφωνο:  28433 40518, 41223

Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη, Ψυλινάκης Εμμανουήλ

E-mail :  xiradaki@sitia.gr  , Psilinakis@sitia.gr

                                                                                                                                

Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

 

Ο ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων  για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια μέσων για την χωριστή συλλογή και μεταφορά βιοαποβλήτων » ,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, ανά ομάδα αντικειμένου. 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  456.754,00 €  με ΦΠΑ 24%.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι 2 ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α : «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά βιοαποβλήτων», εκτιμώμενης αξίας 353.400,00 € με ΦΠΑ 24%, με CPV: 34144512-0 και

ΟΜΑΔΑ Β : « Προμήθεια Κάδων & Βιοδιασπώμενων  σακουλών για την συλλογή και μεταφορά βιοαποβλήτων », εκτιμώμενης αξίας 103.354,00€ με ΦΠΑ 24%, με

CPV: 34928480-6

 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες (Α, Β) για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας. Προσφορές για μέρος μόνο των ειδών της ομάδας  θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών της «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας»

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ΄αριθμ. 11/28-02-2022 τεχνική μελέτη της Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Σητείας.    

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Σητείας (ΟΤΑ Α΄βαθμού), Δ/νση:  Π. Βαρθολομαίου 9 ,Τ.Κ. 72300, Σητεία , αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Ειρήνη Ξηραδάκη , τηλ.: 2843340518 και Ψυλινάκης Εμμανουήλ   , τηλ. 2843341223, E-mail :  xiradaki@sitia.gr, Psilinakis@sitia.gr

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ.ενάριθ. έργου 2022ΕΠ00210006). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στα Υποέργο Νο1: «Προμήθεια μέσων για την χωριστή συλλογή και μεταφορά βιοαποβλήτων» , της Πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:« ΚΡΗΤΗ 2014-2020», στον άξονα προτεραιότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» , με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. Οικ.427/31.01.2022 της Περιφέρειας Κρήτης  και έχει λάβει κωδικό MIS (ΟΠΣ):5076429.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Σητείας , για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας β) η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και γ) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Η Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 26/07/2022 και ώρα 17:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 01/08/2022 και ώρα 09:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον έξι (6)μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται :

Για την ΟΜΑΔΑ Α : «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά βιοαποβλήτων» , σε 10 μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης , και για την ΟΜΑΔΑ Β : « Προμήθεια Κάδων & Βιοδιασπώμενων  σακουλών για την συλλογή και μεταφορά βιοαποβλήτων », σε 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης,με δικαίωμα παράτασης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.

Ο προμηθευτής/τές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου Σητείας για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης προ Φ.Π.Α 24%,  καθώς και εγγύηση καλής λειτουργίας ,μετά την  υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,5 % επί της εκτιμώμενης  αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης προ Φ.Π.Α 24%

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)».

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 162133 και 162134

Η αποστολή δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έγινε την  15/06/2022.

 

                                                                                                         Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                             

                                                                                                             ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ