Περίληψη διακήρυξης επαν. ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας « Μεταφόρτωση και μεταφορά ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Σητείας στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου για το έτος 2022-2023»

20/06/2022 10:36  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

       ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Π. Βαρθολομαίου 9                                                                                   Αρ. Πρωτ4061/20-06-2022    

                   Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο:  28433- 40518, 41223

Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη, Ψυλινάκης Εμμανουήλ

E-mail :  Xiradaki@sitia.gr ,psilinakis@sitia.gr                       

                                                                 

 

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο:

«Μεταφόρτωση και μεταφορά ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Σητείας στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου για το έτος 2022-2023»

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

Προκηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο « Μεταφόρτωση και μεταφορά ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Σητείας στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου για το έτος 2022-2023 », με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  50.220,00 €  με ΦΠΑ 24%.

Η υπηρεσία αφορά την μεταφόρτωση και μεταφορά με ειδικό όχημα, των δημοτικών ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας που συλλέγονται από το Δήμο Σητείας σε ετήσια Βάση (12 μήνες), από το Σταθμό Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) Σητείας  στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) που βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ΄ αριθ. 25/07-04-2022  μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Σητείας. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του ΚοινούΛεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90512000-9 ,«Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων».

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Σητείας (ΟΤΑ Α΄βαθμού), Δ/νση:  Π. Βαρθολομαίου 9 ,Τ.Κ. 72300, Σητεία, αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Ειρήνη Ξηραδάκη , τηλ.: 2843340518 και Ψυλινάκης Εμμανουήλ , τηλ. 2843341223, E-mail :  xiradaki@sitia.gr, psilinakis@sitia.gr

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δήμος Σητείας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον Κ.Α. 20/6279.003 των προϋπολογισμών οικ. Ετών  2022-2023 του Δήμου για τους οποίους έχει εκδοθεί η με αρ. 399/14-04-2022 απόφαση έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης  με ΑΔΑ: 9ΟΤΣΩ1Γ-ΠΜΑ

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Η Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η  12 Ιουλίου 2022 και ώρα 17:00 μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον τεσσάρων (4)μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ 24%.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφή της.

Ο ανάδοχος στον οποίον θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου Σητείας, ύψους  4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α 24%. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)».

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αριθ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 162248

                                                                                                                   Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                                                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ