21.9.2020. Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών και την παροχή επισκευαστικών εργασιών για την αποκατάσταση των έκτακτων βλαβών των οχημάτων του Δήμου Σητείας.

21/09/2020 11:31  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων

 και Μηχανημάτων του Δήμου Σητείας. 

Ταχ. Δν/ση :

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9  Τ.Κ. 72300   ΣΗΤΕΙΑ

Τηλέφωνο :

28433 41323

Πληροφορίες

Ψυλινάκης Εμμανουήλ

Fax :

28430 20821

e-Mail :

 

psilinakis@sitia.gr

 

 

 

                                                                                                         Ημερομηνία :    21  /   09     /2020

        Αρ. Πρωτ. :  7124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών και την παροχή επισκευαστικών εργασιών για την αποκατάσταση των έκτακτων βλαβών των οχημάτων του Δήμου Σητείας.

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

Κάθε  ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα , να υποβάλει γραπτή σφραγισμένη  προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Ν. 4412/16 για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή  επισκευαστικών εργασιών για την αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών οχημάτων/μηχανημάτων  του Δήμου Σητείας» σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της επιτροπής (η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα).   

Το αντικείμενο της ανάθεσης διακρίνεται στα ακόλουθα τμήματα:

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ/ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ 24%)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

1

ΚΗΙ 8739

560,00

2

KHY 9847

328,02

3

KHY 9848

140,00

4

ΚΥΗ 9875

139,69

5

ΚΗΥ 9880

423,99

6

ΜΕ 106296

833,28

7

ΜΕ 84513

213,04

8

ΠΙΕΣΤΙΚΟ KARCHER

664,78

9

ME 84536

38,00

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

10

ΜΕ 5136

2.480,00

 

 

 

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει  τιμής (για το σύνολο των ανταλλακτικών/εργασιών) ανά τμήμα αντικειμένου και παρέχεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες.

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στο προϋπολογισμό έτους 2020 Δήμου Σητείας, για τις οποία έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.  

Για την συμμετοχή στη διαδικασία ανάθεσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

«Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή  επισκευαστικών εργασιών για την αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών οχημάτων του Δήμου Σητείας».


Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση : ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, Π. Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ. 72300, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου μέχρι την Πέμπτη 24-9-2020 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Σητείας (Π. Βαρθολομαίου 9 Σητεία).

Τα έγγραφα (τεχνική περιγραφή, έντυπα οικονομικής προσφοράς) της ανάθεσης θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.sitia.gr (ενημέρωση→Δημοπρασίες-Διαγωνισμοί).

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ