8.4.2021.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων

08/04/2021 14:16  -  1 αναγνώσεις

 

 ελληνικη δημοκρατια

 ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση : Π. Βαρθολομαίου 9

Τ.Κ         : 72300 Σητεία 

Πληροφορίες : Εμμ. Ψυλινάκης

Τηλέφωνο:    28433 41223

Fax            : 28430 20821

Email.: psilinakis@sitia.gr

               

Σητεία 8-4-2021                                                                                                  

        

           Αρ. Πρωτ.: 2095

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων» Δήμου Σητείας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

.

 

Ο Δήμος Σητείας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει φάκελο προσφοράς για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων με ενδεικτικό προϋπολογισμό 18.525,00 ευρώ (χωρίς το  ΦΠΑ 24%) για την προμήθεια των ακόλουθων ειδών:

Είδος

ποσότητες

(τεμ.)

 

Τιμή μονάδας

(€)

Εκτιμώμενο κόστος (€)

Τροχήλατοι πλαστικοί  κάδοι χωρητικότητας 1100 λίτρων

100

180,00

 18.000,00

Τροχήλατοι πλαστικοί  κάδοι χωρητικότητας 120 λίτρων

15

35,00

525,00

ΣΥΝΟΛΟ

18.525,00

ΦΠΑ 24%

 4.446,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

22.971,00

 

Οι κάδοι θα πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της  τη υπ΄ αριθμ. 16/2021 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου (η οποία επισυνάπτεται) και η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,  με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής για το σύνολο των ειδών.  

H δαπάνη της σύμβασης θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 στον ΚΑΕ 20-7135.006: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» για την οποία έχει εκδοθεί η υπ’ με αριθμ. 447/2021  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 21REQ008365656).

 

Για την συμμετοχή στη διαδικασία ανάθεσης θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να αποστείλουν σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη:  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

μέχρι την Τρίτη 13-4-2021 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Σητείας.

 

Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα αναφερόμενα (1 έως 10) δικαιολογητικά καθώς και σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιέχει το έντυπο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα:  

 

Α) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 καθώς και των κριτηρίων επιλογής απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1)    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνουν ότι:

  • είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης
  • δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 .
  • δεν τελεί σε καμία από τις λοιπές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν 4412/2016 που αποκλείουν τη συμμετοχή του στη διαπραγμάτευση.
  •  δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

 

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται :

  • Σε περίπτωση φυσικού προσώπου , από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα
  • Σε περίπτωση Νομικού προσώπου , από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή συγκεκριμένης σύμβασης.

 

2)    Πιστοποιητικό  που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το  οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

3)    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986  για τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.  

4)    Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

5)     Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

 

Επιπροσθέτως στο φάκελο των Δικαιολογητικών συμμετοχής-Τεχνικής προσφοράς ο  οικονομικός φορέας θα επισυνάψει τα ακόλουθα  δικαιολογητικά:

6) Πλήρη τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια κάδων (και των μερών αυτών), τεχνικά φυλλάδια/ prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική όπου αυτό δεν είναι εφικτό.

7) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 (ή άλλο ισοδύναμο) για την κατασκευή των κάδων.

8) Βεβαίωση του κατασκευαστή των κάδων για την πιστοποίηση  συμμόρφωσης των προσφερόμενων κάδων με τα πρότυπα ΕΝ-840/2/5/6 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.  

9) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986  για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, παροχής ανταλλακτικών και δυνατότητα αποστολής δείγματος στο Δήμο Σητείας

10) ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα δηλώνουν

  • ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σχετικής πρόσκλησης του Δήμου Σητείας, και της υπ΄αριθμ. 16/2021 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & πρασίνου.

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1)            Η με αριθμ. 16/2021 μελέτη  της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου

2)            Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ