ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:ΟΜΑΔΑ ΣΤ-Εργασίες βαφείου /φανοποιείου οχημάτων

09/11/2023 08:40  -  1 αναγνώσεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Σητεία                8  /   11   / 2023

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                             Αριθ. Πρωτ. : 8317

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Ταχ.Δ/νση : Π. Βαρθολομαίου 9

Ταχ.Κωδ. : 723 00                                                                                 

Τηλέφωνο : 2843341223                                                      

e-mail : psilinakis@sitia.gr                                              

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Ο Δήμος Σητείας σύμφωνα  βάση της παρέκκλισης της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016, και σύμφωνα με την με αρ. 38/2023 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Σητείας «Προμήθεια Ανταλλακτικών, Ελαστικών Επισωτρων & Παροχή Εργασιών Συντήρησης Οχημάτων  / Μηχανήματων Δήμου Σητείας για το έτος 2023-2024» και την  104 /26-06-2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΥΞ9Ω1Γ-ΑΨΑ). 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα στην κατάθεση φακέλου προσφοράς για την ανάθεση με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  του άρ. 118 του Ν. 4412/16 του αντικειμένου της ακόλουθης ομάδας:

 

 

ΟΜΑΔΕΣ/ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΥ  ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CPV)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς ΦΠΑ 24%)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΟΜΑΔΑ ΣΤ 

Εργασίες βαφείου /φανοποιείου οχημάτων  

50112110-7:

Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων

 

3.600,00

4.464,00

 

 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς για την διαδικασία ανάθεσης θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το  σύνολο των εργασιών της ομάδας.

Μη προσφορά μίας ή περισσότερων εργασιών  της ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη ολόκληρης της προσφοράς.

Ως κριτήριο  κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των εργασιών ανά ομάδα. 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μας αποστείλουν προσφορά , σε σφραγισμένο Φάκελο μέχρι την Τρίτη    14 Νοεμβρίου  2023 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Σητείας. Ταχ. Δ/νση : Π. Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ. 72300, Σητεία.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ» (δηλαδή: επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο)

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

Δ/νση: Π. Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ. 72300, Σητεία (Γρ. Πρωτοκόλλου)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ :  ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Εργασίες βαφείου /φανοποιείου οχημάτων

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης: (Να συμπληρωθεί από τον οικονομικό φορέα) 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή την υπηρεσία πρωτόκολλου του παραλήπτη

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, καθώς και ότι πληρούν οι οικονομικοί φορείς τα κριτήρια επιλογής των παρ. 1α και γ του άρθρου 75 του ίδιου νόμου, παρακαλούμε να μας αποστείλετε , επί ποινή αποκλεισμού , τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 1. 1.                   Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, που θα συνταχθεί μετά την παρούσα πρόσκληση, στην οποία θα δηλώνεται ότι: δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1, άρθρο 73 του ν. 4412/16.
 • Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.

                 ή

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1, άρθρο 73 του ν. 4412/16, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως και 3 μήνες πριν από την ημέρα υποβολής του

Η υποχρέωση αυτή αφορά :

α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),  τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, το νόμιμο εκπρόσωπο.

 

 1. 2.       Φορολογική Ενημερότητα, (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ) που θα είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, ή πιστοποιητικό ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων και τηρούνται οι όροι του δεσμευτικού διακανονισμού.

 

 1. 3.       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, που θα συνταχθεί μετά την παρούσα πρόσκληση, στην οποία θα δηλώνουν  όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 

 

 1. 4.       Ασφαλιστική Ενημερότητα, (ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) που θα είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών, ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους και τηρούνται οι όροι του δεσμευτικού διακανονισμού.

 

 1. 5.       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, που θα συνταχθεί μετά την παρούσα πρόσκληση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

 

 1. 6.       Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet για την απόδειξη της μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα.

 

 1. 7.       Πιστοποιητικό εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ή Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ των ως άνω επιμελητηρίων το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής του, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.  

 

 1. 8.       Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι Νομικό Πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε κλπ ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

 

Β)  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχει υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού,

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνει τα ακόλουθα:

 • Οι εργασίες θα είναι είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές με αρ. 38/2023 τεχνικής μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Σητείας τους όρους της οποίας αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 • Διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις με τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την μελέτη και θα αναλαμβάνει την ευθύνη και την δαπάνη της μεταφοράς των οχημάτων στις εγκαταστάσεις του και της επιστροφής αυτών στην έδρα του Δήμου.
 • Η εισαγωγή των οχημάτων στο συνεργείο του θα πραγματοποιείται εντός το πολύ δύο εργάσιμων ημέρων από την ειδοποίηση του Δήμου.

 

 

Γ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ο Φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς», θα περιέχει υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, το ‘Έντυπο οικονομικής προσφοράς, που προσαρτάται στην παρούσα πρόσκληση. 

Τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, θα πρέπει να έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή θεωρηθεί από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών και η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, απορρίπτεται.

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ο Δήμος Σητείας και  η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους αντίστοιχους ΚΑ  προϋπολογισμού  οικ. έτους 2023 για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες ΑΑΥ για δέσμευση της πίστωσης.

 

Τη σχετική τεχνική μελέτη με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, και τα έντυπα προφοράς ,μπορείτε να την παραλάβετε από τα γραφεία του Δήμου Σητείας, Α. Παναγούλη 1 Σητεία , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 28433 441323.

 

 

Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

 

 

Γεώργιος Ζερβάκης