11-12-2015 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : «Προμήθεια μεγάλων ενδημικών δέντρων για δενδροφύτευση στον ιστό της πόλης με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής»

11/12/2015 12:49  -  435 αναγνώσεις

Ο Δήμος Σητείας ανακοινώνει ότι θα προβεί σε πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της :

«Προμήθειας μεγάλων ενδημικών δέντρων για δενδροφύτευση στον ιστό της πόλης με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής»

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 22α Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σητείας, Π. Βαρθολομαίου 9.

      Στο διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά πρόσωπα γραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών. Οι ανωτέρω υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους πιστοποιητικό περί εγγραφής στα μητρώα αυτά.

      Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α. δηλαδή 1.180,00€, και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης, η οποία πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημερ/νία διαγωνισμού, δηλαδή, τουλάχιστο ως τις 22/3/2016.

Όλα τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα επισυνάπτονται στην παρούσα ανακοίνωση : τεύχος δημοπράτησης (διακήρυξη, προδιαγραφές, συγγραφή υποχρεώσεων, έντυπο προσφοράς) , περίληψη διακήρυξης και έντυπο επιβεβαίωσης παραλαβής των τευχών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης :

1) Παραλαβή εντύπων τευχών:

    Σε περίπτωση που επιθυμεί κάποιος ενδιαφερόμενος να παραλάβει έντυπα τεύχη δημοπράτησης, μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο επικοινωνίας και να παραλάβει τα τεύχη καταβάλλοντας  κόστος παραβόλου 5,00€ έως τις 21/12/2015.

2) Ηλεκτρονική παραλαβή τευχών:

  Σε περίπτωση που η παραλαβή τευχών γίνει ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου και όχι σε έντυπη μορφή, θα πρέπει ο υποψήφιος  επί ποινή αποκλεισμού, να επιβεβαιώσει την παραλαβή των τευχών αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής των τευχών στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Σητείας, vitsentzakis@sitia.gr . Στην παρούσα ανακοίνωση παρέχεται και το σχετικό Έντυπο Επιβεβαίωσης Παραλαβής των τευχών. Επιβεβαίωση λήψης του ανωτέρω μηνύματος από την Υπηρεσία θα πρέπει να ζητείται ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά (28433 40553), για αποφυγή προβλημάτων σχετικά με τη λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και των επισυναπτόμενων εντύπων. Σε περίπτωση που δεν αποσταλεί σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής των τευχών έως τις 21/12/2015, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα στη λήψη των σχετικών με τη διακήρυξη εγγράφων, και για διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας (ώρες 07:30 - 15:00):

Γιάννης Βιτσεντζάκης ,

τηλ. 28433 40553, φαξ: 28430, e-mail: vitsentzakis@sitia.gr