Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός , μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»

04/11/2021 14:39  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                    

     Σητεία:  4/11/2021 

     Αριθμ. Πρωτ.: 7736   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»

                                                                             Ο ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Διακηρύσσει

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό , μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»,  εκτιμώμενης αξίας 2.000.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Αναθέτουσα αρχή:    ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

Ταχ. Δ/νση: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 ΣΗΤΕΙΑ           

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.sitia.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευαγγελία Φουκαράκη, Ανθή Λαντζανάκη  (τηλ. 2843341245-243, e-mail:  foukaraki@sitia.gr).

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                  

Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Προϊσταμένη Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: ΚΡΗΤΗΣ.

Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης  www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Δήμου Αγίου Νικολάου www. sitia.gr .

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: ΟΤΑ α’ βαθμού

Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.

Κωδ. Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45233120-6 Έργα Οδοποιίας

Σύντομη Περιγραφή: Το εν λόγω έργο αφορά την κατά τμήματα βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου του Δήμου Σητείας, σύμφωνα με την υπ.αρ. 83/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Εκτιμώμενη συνολική αξία: 1.612.903,23 €  χωρίς ΦΠΑ (2.000.000,00 με 24% Φ.Π.Α.)

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι  18 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ που είναι εγκατεστημένα :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο   22 της διακήρυξης.

Κριτήρια επιλογής:  Σε ότι αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., στην κατηγορία: ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016,  όπως έχει.

Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:  30/11/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ..

Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν.4412/2016, για διάστημα δεκατρείς (13) μηνών από την ημερομηνία από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής  αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 7/12/2021 ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 πμ.

Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984( Α΄188).

Γίνεται  δεκτή ΜΟΝΟ  η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ σύμφωνα με την υπ.αρ. 19976/2020/14-5-2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαδικασίες Προσφυγής: Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα και με το άρθρου  4.3 της Διακήρυξης.

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016 και του άρθρου 15 της διακήρυξης, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (32.258,06 Ευρώ). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 

 

Σητεία, 4/11/2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ