Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την "Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για Πρόσβαση AMEA σε ακτές του Δήμου Σητείας"

18/05/2022 10:32  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                  Αρ. Πρωτ: 2963/18-05-2022         

                                                                                                              

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια  και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για Πρόσβαση AMEA σε  ακτές του δήμου  Σητείας »

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια  και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για Πρόσβαση AMEA σε  ακτές του δήμου  Σητείας », με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η ανάπτυξη ολοκληρωμένων υποδομών σε τέσσερις παραλίες του Δήμου Σητείας για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας τους σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Η σχεδιαζόμενη παρέμβαση πρόκειται να διευκολύνει την πρόσβαση στις εξής τέσσερεις  πολυσύχναστες παραλίες: α) Ξερόκαμπος, β) Ανάληψη, γ) Σητεία, δ) Κουρεμένος. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 238.898,80 €  με ΦΠΑ.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα Α : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ποσού 149.160,00 € και

Τμήμα Β : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΊΕΣ, ποσού 89.738,80 €

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματ (Α, Β, ) για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός  «τμήματος» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του «τμήματος».

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33196200-2 «Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες», 44191000-5 «Ποικίλα κατασκευαστικά υλικά από ξύλο», 24955000-3 «Χημικές τουαλέτες», 44211200-4 «Θαλαμίσκοι», 44115900-8 «Διατάξεις ηλιοπροστασίας», 34922100-7 «Υλικά σήμανσης οδών», 45233270-2, «Διαγράμμιση χώρου στάθμευσης»

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται

στην υπ΄αριθμ. 26/22-06-2021 τεχνική μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

του Δήμου Σητείας.      

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Σητείας (ΟΤΑ Α΄βαθμού), Δ/νση:  Π. Βαρθολομαίου 9 ,Τ.Κ.

72300, Σητεία , αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Ειρήνη Ξηραδάκη , τηλ.:

2843340518. Και Μεραμβελιωτάκης Αριστοτέλης, τηλ. 2843340523, E-mail :  

xiradaki@sitia.gr, meramveliotakis@sitia.gr

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑ Ε1551. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για Πρόσβαση AMEA σε ακτές του δήμου Σητείας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-20» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2426 / 526/Α3/16-04-2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και έχει λάβει κωδικό MIS (ΟΠΣ) : 5075874.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον Κ.Α. 69/7135.004 του  προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2022  του Δήμου και  έχει εκδοθεί  η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

του Δήμου Σητείας με αρ. 595/11-05-2022 με ΑΔΑ:67ΜΡΩ1Γ-ΛΚ5  και με

ΑΔΑΜ:22REQ010528109  

 

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται:  α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας , β) η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και γ) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Η Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η

06/06/2022 και ώρα 17:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 10/06/2022 και ώρα 09:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον έξι (6)μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας, ύψους 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται :

Α) Για το ΤΜΗΜΑ Α : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ » , σε 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης , και

Β) Για το ΤΜΗΜΑ Β : « ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΊΕΣ  », σε 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης,

με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.

Ο προμηθευτής/τές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου Σητείας για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης προ Φ.Π.Α ,  καθώς και εγγύηση καλής λειτουργίας για τα είδη του τμήματος Α ,μετά την  υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2 % επί της εκτιμώμενης  αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α .

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)».

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 160639

 

                                                                      Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                             

                                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ