ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ""

06/11/2023 12:40  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Σητεία, 06/11/2023

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                             Αρ. Πρωτ.: 8239         

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                                                                                                            

CPV: 45431000-7 Εργασίες Πλακόστρωσης 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

Ο Δικαιούχος Δήμος Σητείας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»(CPV: 45431000-7 Εργασίες Πλακόστρωσης), Κωδικός ΝUTS: EL432, με προϋπολογισμό 208.698,72 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Υδραυλικών, με προϋπολογισμό 27.377,475€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία Οικοδομικών, με προϋπολογισμό 177.020,375 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).