21-12-2015. Διακύρηξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνίσμού για την Προμήθεια Απορριμματοφόρου

21/12/2015 13:59  -  395 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ. ∆ν/ση : Π. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9

Τ.Κ. 72300 ΣΗΤΕΙΑ

Τηλέφωνο : 28433 41323

Fax : 28430 20821

e-Mail : info@sitia.gr

 

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ’

ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας  «ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ» µε κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα από τεχνοοικονομικής απόψεως προσφορά, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000,00€) µαζί µε το Φ.Π.Α.

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΟΜΑΔΑ

CPV

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

1

Απορριμματοφόρο όχημα με συμπιεστή απορριμμάτων

34144512-0

89.430,89

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

89.430,89

 

Φ.Π.Α.

 

20569,11

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

110.000,00

Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Σητείας έτους 2015 με Κ.Α. 20-7132.001 «Προμήθεια Απορριμματοφόρου».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

21/12/2015

15/1/2016

Ώρα 7:00

22/1/2016 

Ώρα 15:00

28/1/2016

Ώρα 11:00

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης (προ ΦΠΑ) δηλαδή 1.788,62€.

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού (Διακήρυξη και τα Παραρτήματα της) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο  www.sitia.gr , όπου θα παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη  Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ