ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Κατασκευή και εξοπλισμός υποδομών Πλανητάριου- αστεροσχολείου Σητείας

14/11/2023 14:16  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 13-11-2023 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8409

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Κατασκευή και εξοπλισμός υποδομών Πλανητάριου- αστεροσχολείου Σητείας Παραδοτέο 3.4.1 Αστροπαρατήρηση & Φυσικό Περιβάλλον  - Εναλλακτικό Προϊόν Ανάπτυξης & Προβολής των Γεωπάρκων της Ανατολικής Μεσογείου» με ακρωνύμιο GEOSTARS  

 

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ο Δήμος Σητείας

 Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου και υποδομών Πλανητάριου – Αστεροσχολείου Σητείας», του Παραδοτέου 3.4.1 Κατασκευή και εξοπλισμός υποδομών Πλανητάριο- αστεροσχολείου Σητείας, του έργου  Αστροπαρατήρηση & Φυσικό Περιβάλλον - Εναλλακτικό Προϊόν Ανάπτυξης & Προβολής των Γεωπάρκων της Ανατολικής Μεσογείου» με ακρωνύμιο GEOSTARS, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: Τμήμα 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση θόλου αστροπαρατήρησης», Τμήμα 2 «Προμήθεια και εγκατάσταση αστρονομικού εξοπλισμού παρατήρησης», Τμήμα 3 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ψηφιακού Πλανηταρίου».

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων με (CPV) :  38630000-0  «Αστρονομικά και οπτικά όργανα» ,  CPV: 38635000-5 «Τηλεσκόπια», CPV: 30000000-9 «Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές», CPV: 386534000-1 «Οθόνες προβολής», CPV: 38652100-1 «Μηχανές προβολής» , CPV: 31500000-1 « Φωτιστικός εξοπλισμός & ηλεκτρικοί λαμπτήρες», CPV: 32342410-9  «εξοπλισμός ήχου», CPV:  39150000-8 «Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός».

  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 387.900,73 €, πλέον ΦΠΑ 93.096,17 €, ήτοι η συνολική αξία με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 480.996,90 €.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών ανά τμήμα.

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή περισσότερα Τμήματα (1-3) αλλά για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος.  Δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ενός τμήματος.

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός  «Τμήματος » επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του «Τμήματος ».  

 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση του αστρονομικού εξοπλισμού για το κτίριο του Αστεροσχολείου Σητείας. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει, θόλο αστροπαρατήρησης, τηλεσκόπια με τα παρελκόμενα τους και σύστημα προβολών σε οθόνη θόλου πλανηταρίου. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ΄αριθμ. 11/10-10-2023  μελέτη της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  Δήμου Σητείας.

...........