Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Καταγραφή της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας τεσσάρων (4) αξιόλογων οικισμών του Δήμου Σητείας»

23/03/2023 13:21  -  1 αναγνώσεις

Ελληνικη Δημοκρατία                Αρ. Πρωτ.:1855/23-03-2023

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

για την υπηρεσία με τίτλο: «Καταγραφή της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας τεσσάρων (4) αξιόλογων οικισμών του Δήμου Σητείας»

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καταγραφή της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας τεσσάρων (4) αξιόλογων οικισμών του Δήμου Σητείας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 € με ΦΠΑ 24%.  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης προς το Δ. Σητείας, για την καταγραφή της αισθητικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των τεσσάρων (4) οικισμών του Δήμου Σητείας (Κατσιδώνι - Σίτανος – Καρύδι - Βρυσίδι ή Μαγκασά).

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών της τεχνικής μελέτης. 

Προσφορές για μέρος μόνο των ζητούμενων υπηρεσιών της παρούσας υπηρεσίας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της με αρ.16/2022 μελέτης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Σητείας.

 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 79415200-8 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού».

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Σητείας (ΟΤΑ Α΄ Βαθμού), Δ/νση: Π. Βαρθολομαίου 9 ,Τ.Κ. 72300, Σητεία, αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Φραγκιαδάκη Καλλιόπη, τηλ.: 2843340570 και Ζαβερδινού Γεωργία , τηλ. 2843341244, e-mail :  fragiadakip@sitia.gr, gogo@sitia.gr.  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Κρήτης. Η πράξη έχει ενταχθεί στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς» με κωδικό ΟΠΣ 5189008. Το Έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον Κ.Α.64-6142.001 του προϋπολογισμού οικ. ετών 2023-24 του Δ. Σητείας και έχει εκδοθεί η με αρ. 412/17-03-2023 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ:ΨΒΕΑΩ1Γ-ΩΥΣ με ΑΔΑΜ: 23REQ012314503

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 24 Απριλίου 2023 και ώρα 17:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 28 Απριλίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας, ύψους 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ .

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 8 μήνες από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με αρ. συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 182001.

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ