Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων Δήμου Σητείας & των Νομικών του Προσώπων έτους 2023-2024»

14/03/2023 12:22  -  1 αναγνώσεις

 

ελληνικη δημοκρατια                     14-03-2023

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                      Αρ.πρωτ.: 1592

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

 

Για την «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων Δήμου Σητείας & των Νομικών του Προσώπων έτους 2023-2024» 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων Δήμου Σητείας & των Νομικών του Προσώπων έτους 2022-2023».

Η σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

Ομάδα Α: Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό των φορέων: 1. Δήμος Σητείας, 2. Νομικό Πρόσωπο Δ.Ο.Κ.Α.Σ.- CPV 15511000-3, Ομάδα Β: Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς του φορέα Ν.Π Δ.Ο.Κ.Α.Σ. - CPV 15811000-6, Ομάδα Γ: Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς του φορέα Ν.Π Δ.Ο.Κ.ΑΣ.- CPV 15119000-5, Ομάδα Δ: Προμήθεια ειδών παντοπωλείου των φορέων: 1. Δήμος Σητείας, 2.Νομικό Πρόσωπο Δ.Ο.Κ.Α.Σ- CPV 15800000-6, Ομάδα Ε: Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς του φορέα Ν.Π Δ.Ο.Κ.ΑΣ- CPV 15300000-1, Ομάδα ΣΤ: Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών για τους παιδικούς σταθμούς του φορέα Ν.Π Δ.Ο.Κ.ΑΣ- CPV 15896000-5, Ομάδα Z: Προμήθεια Κατεψυγμένων Ψαριών για τους παιδικούς σταθμούς του φορέα Ν.Π Δ.Ο.Κ.ΑΣ- CPV 15221000-3, Ομάδα Η: Προμήθεια Ελαιόλαδου για τους παιδικούς σταθμούς του φορέα Ν.Π Δ.Ο.Κ.ΑΣ- CPV 15411110-6.

 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 207.527,44 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και δικαιώματος προαίρεσης 10% για την ομάδα Α «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του φορέα Δήμος Σητείας».

 

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της ομάδας ανά φορέα, εκτός από τα είδη των ομάδων Γ (Είδη Κρεοπωλείου), Ε (Είδη οπωροπωλείου) , Ζ (Κατεψυγμένων ψαριών) , Η (Ελαιόλαδο ) όπου κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες Α-Η και για όποιο φορέα επιθυμούν ήτοι: 1) Δήμος Σητείας, 2) Δ.Ο.Κ.Α.Σ.-Παιδικοί Σταθμοί, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας του κάθε φορέα. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ΄αριθμ. 8/22-2-2023 τεχνική μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σητείας. 

 Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Σητείας (ΟΤΑ α΄ βαθμού), Δ/νση:  Π. Βαρθολομαίου 9 ,Τ.Κ. 72300, Σητεία, αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Φραγκιαδάκη Καλλιόπη, τηλ.:2843340570 και Ξυπολιτάκης Κων/νος , τηλ. 2843340569, e-mail :  fragiadakip@sitia.gr, xipolitakis@sitia.gr

 Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Σητείας και τα Νομικά του Πρόσωπα. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους Κ.Α. των προϋπολογισμών  οικονομικών ετών 2023-2024 των φορέων.  

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας .

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 12 Απριλίου 2023 και ώρα 17:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 20 Απριλίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας, ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.

 Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της, εκτός από την ομάδα Δ, «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου» του φορέα Δ. Σητείας (Κοινωνικό Παντοπωλείο) που η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 31/12/2023, με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.

 Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του εκάστοτε φορέα, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α.

 Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα  345 έως 374  του Ν. 4412/2016.

 Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με αρ. συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 183654.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ