Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια «Καυσίμων Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2023-2024»

06/03/2023 12:41  -  1 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                        Αρ. Πρωτ:   1298/01-03-2023 

Ταχ.Δ/νση: Π.Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 723 00-Σητεία

Τηλέφωνο:  28433 40518, 41223

Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη, Ψυλινάκης Εμμανουήλ

E-mail :  xiradaki@sitia.gr  , Psilinakis@sitia.gr

                                                                                                                                   

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων

για την προμήθεια «Καυσίμων Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2023-2024»

 

Ο ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάθεση της < Προμήθειας καυσίμων του Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2023-2024 >, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, και συγκεκριμένα:  

  • Για τα Καύσιμα ,το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%),  επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης εκάστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την περιοχή του Νομού Λασιθίου, για το σύνολο των ειδών της ομάδας ανά φορέα. Το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι και αρνητικό ,χωρίς να υπερβαίνει το 5% (αρ.63,Ν.4257/14).

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  456.786,24  με ΦΠΑ 24%.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι 4 ομάδες:

Ομάδα Α) Προμήθεια καυσίμων (Πετρέλαιο Κίνησης και Βενζίνη Αμόλυβδη ) των υπηρεσιών του φορέα Δήμος Σητείας εκτιμώμενης αξίας  402.628,00με ΦΠΑ 24%.

Ομάδα Β)  Προμήθεια καυσίμων (Πετρέλαιο θέρμανσης και Βενζίνη Αμόλυβδη) των υπηρεσιών του φορέα  νομικό πρόσωπο ΔΟΚΑΣ, εκτιμώμενης αξίας  9.828,24με ΦΠΑ 24%.

Ομάδα Γ)  Προμήθεια καυσίμων (Πετρέλαιο θέρμανσης) των υπηρεσιών του φορέα νομικό πρόσωπο Α/θμια Σχολική Επιτροπή , εκτιμώμενης αξίας  17.732,00με ΦΠΑ 24%.

Ομάδα Δ)  Προμήθεια καυσίμων (Πετρέλαιο θέρμανσης) των υπηρεσιών του φορέα νομικό πρόσωπο Β/θμια Σχολική Επιτροπή , εκτιμώμενης αξίας  26.598,00με ΦΠΑ 24%.

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων με (CPV): 09134200-9 ,09132100-4,09135100-5.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό για τις  Ομάδες Α-Δ (ΚΑΥΣΙΜΑ) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των καυσίμων για όλους τους φορείς ή για το σύνολο των καυσίμων ανά φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όποιο φορέα επιθυμούν ήτοι:  

1) Δήμος Σητείας, 2) Δ.Ο.Κ.Α.Σ.-Παιδικοί Σταθμοί, 3) Α/θμια Σχολική Επιτροπή,  4) Β/θμια Σχολική Επιτροπή,  για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα των καυσίμων του κάθε φορέα. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών της «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας» του κάθε φορέα.

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ΄αριθμ. 2/19-01-2023 τεχνική μελέτη που συνέταξε η Δ/νση περιβάλλοντος & πρασίνου του  Δήμου Σητείας. 

 

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Σητείας (ΟΤΑ Α΄βαθμού), Δ/νση:  Π. Βαρθολομαίου 9 ,Τ.Κ. 72300, Σητεία , αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Ειρήνη Ξηραδάκη , τηλ.: 2843340518 και Ψυλινάκης Εμμανουήλ   , τηλ. 2843341223, E-mail :  xiradaki@sitia.gr, Psilinakis@sitia.gr

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Σητείας και τα Νομικά του Πρόσωπα . Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους Κ.Α. των προϋπολογισμών  οικονομικών ετών 2023-2024 των φορέων και ειδικά για τις Σχολικές Επιτροπές από τις λειτουργικές δαπάνες του ιδίου έτους, για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης

 

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Η Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η

18 Απριλίου 2023 και ώρα 17:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 24 Απριλίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον έξι (6)μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.

 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του εκάστοτε φορέα , για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)».

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 183570

Η αποστολή δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έγινε την 01/03/2023.

 

                                                                             Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                              

                                                                               ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ