Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Εφαρμογή συστημάτων Smart Cities στην αντιμετώπιση της πανδημίας και φυσικών καταστροφών και τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Σητείας»

06/12/2022 12:52  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                      Αρ. Πρωτ: 7989/30-11-2022    

Ταχ.Δ/νση: Π.Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 723 00-Σητεία

Τηλέφωνο:  28433 40518, 41505

Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη, Μαλλιαρουδάκης Λέανδρος 

E-mail :  xiradaki@sitia.gr  , leandros@sitia.gr

                                                                                                 

Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων

για την ανάθεση της μικτής σύμβασης υπηρεσίας με προμήθεια με τίτλο :

 

«Εφαρμογή συστημάτων Smart Cities στην αντιμετώπιση της πανδημίας και φυσικών καταστροφών και τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Σητείας»

 

Ο ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων  για την ανάθεση της μικτής σύμβασης υπηρεσίας με προμήθεια με τίτλο : «Εφαρμογή συστημάτων Smart Cities στην αντιμετώπιση της πανδημίας και φυσικών καταστροφών και τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Σητείας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  1.193.800,00 € με ΦΠΑ 24%.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Σητείας (ΟΤΑ Α΄βαθμού), Δ/νση:  Π. Βαρθολομαίου 9 ,Τ.Κ.

72300, Σητεία , αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Ειρήνη Ξηραδάκη , τηλ.: 2843340518

και Μαλλιαρουδάκης Λέανδρος τηλ. 2843340505, E-mail :  xiradaki@sitia.gr,

leandros@sitia.gr

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  το χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και συγκεκριμένα ο άξονας προτεραιότητας « Ψηφιακή Σύγκληση ».  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2022-2023 με Κ.Α.Ε. 00/6142.003 για τους οποίους έχει εκδοθεί η αντίστοιχη απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης  1405/15-11-2022 με ΑΔΑ: Ψ5Χ0Ω1Γ-64Λ και με ΑΔΑΜ: 22REQ011604082 καθώς και η σχετική βεβαίωση ΠΟΥ.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στη Πράξη με τίτλο «Εφαρμογή συστημάτων Smart Cities στην αντιμετώπιση της πανδημίας και φυσικών καταστροφών και τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Σητείας» η οποία έχει ενταχθεί στο  Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, Προκήρυξη ΑΤ08, με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. Πρωτ. (4925/2021/2-3-2022) της Διαχειριστικής Αρχής και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

Το προτεινόμενο έργο «Εφαρμογή συστημάτων Smart Cities στην αντιμετώπιση της πανδημίας και φυσικών καταστροφών και τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Σητείας» περιλαμβάνει τα παρακάτω πέντε (5) κύρια υποέργα και δυο (2) συνοδά υποέργα:

Υποέργο 1: «Ολοκληρωμένη δράση διαχείρισης πόρων και υποδομών του Δήμου».

Ενδεικτικού Προϋπολογισμού : 550.000,00 € με ΦΠΑ24%

Υποέργο 2: «Ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης/παρακολούθησης πυρκαγιών».

Ενδεικτικού Προϋπολογισμού : 155.000,00 € με ΦΠΑ24%

Υποέργο 3:«Υπηρεσίες/Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων παρακολούθησης

και ελέγχου της συγκέντρωσης ατόμων σε εγκαταστάσεις και σε ανοιχτούς χώρους για την

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19». Ενδεικτικού Προϋπολογισμού :

55.000,00 € με ΦΠΑ24%

Υποέργο 4: «Αναδιάταξη του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, με σκοπό την

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19». Ενδεικτικού Προϋπολογισμού :

80.645,00 € με ΦΠΑ24%

Υποέργο 5:  «Ανάπτυξη και εγκατάσταση σειράς  έξυπνων εφαρμογών». Ενδεικτικού

Προϋπολογισμού : 226.000,00 € με ΦΠΑ24%

Υποέργο 6: «Υποστήριξη διάρκειας 24 Ανθρωπομηνών για την πλήρη ανάπτυξη και

αξιοποίηση του προγράμματος». Ενδεικτικού Προϋπολογισμού : 102.355,00 € με ΦΠΑ24%

Υποέργο 7:  «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης». Ενδεικτικού

Προϋπολογισμού : 24.800,00 € με ΦΠΑ24%

 

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υποέργων και των αντίστοιχων δράσεων.

H   σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

 

Η σύμβαση ταξινομείται με τον εξής CPV: CPV :72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών, CPV :72312000-5 Υπηρεσίες εισαγωγής δεδομένων, CPV :48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής, CPV :32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας, CPV :31644000-2 Συσκευές καταγραφής δεδομένων, CPV :34993000-4 Φωτιστικά δρόμων, CPV :38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης, CPV :35125100-7 Αισθητήρες, CPV :50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων, CPV :79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ, CPV: 34926000-4  Εξοπλισμός ελέγχου στάθμευσης αυτοκινήτων.

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας β) η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και γ) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Η Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 16/01/2023 και ώρα 17:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 20/01/2023 και ώρα 09:00 π.μ.

 Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12)μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, με δικαίωμα παράτασης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου Σητείας για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  προ Φ.Π.Α 24%.

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ενιαίας Αρχής

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της

αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του , (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 173597

Η αποστολή δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έγινε την   01/12/2022.

                                                                             Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                             

                                                                               ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ