Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) με παρελκόμενο καταστροφέα για τις ανάγκες της πυροπροστασίας»

16/07/2021 13:38  -  1 αναγνώσεις

Ελληνικη δημοκρατια

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                   Αρ. Πρωτ:  4778/16-07-2021      

                                                                 

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

για την προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) με παρελκόμενο καταστροφέα για τις ανάγκες της πυροπροστασίας»

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) με παρελκόμενο καταστροφέα για τις ανάγκες της πυροπροστασίας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  94.240,00 € με ΦΠΑ24%.  

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Σητείας (ΟΤΑ Α΄βαθμού), Δ/νση:  Π. Βαρθολομαίου 9 ,Τ.Κ. 72300, Σητεία , αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Ειρήνη Ξηραδάκη , τηλ.: 2843340518 και Ψυλινάκης Εμμανουήλ , τηλ. 2843341223, E-mail :  xiradaki@sitia.gr, psilinakis@sitia.gr

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Σητείας . Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος πυροπροστασίας σύμφωνα με τις 110/2020 και 25/2021 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους Κ.Α. των προϋπολογισμών  οικονομικών ετών 2021-2022  του Δήμου και  έχει εκδοθεί  η απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του Δήμου Σητείας με αρ. 720/2021 με ΑΔΑ: 64ΝΕΩ1Γ-ΜΘΚ

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός  γεωργικού ελκυστήρα ,  και ενός ειδικού παρελκόμενου καταστροφέα κλαδιών με υδραυλικό βραχίονα, για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Σητείας.

Προσφορές για μέρος μόνο των ειδών της παρούσας προμήθειας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 16700000-2 «Ελκυστήρες »

 

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Για την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς θα βαθμολογηθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά ορίζονται αναλυτικά στην 11/2021 μελέτη της Δ/νσης περιβάλλοντος & πρασίνου του Δήμου Σητείας.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:  20 Ιουλίου 2021 και ώρα 07:00πμ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 06 Αυγούστου 2021 και ώρα 17:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 12 Αυγούστου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.

 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 5 μήνες από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.

 

Ο προμηθευτής  στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  προ Φ.Π.Α. καθώς και εγγύηση καλής λειτουργίας ,μετά την  υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της εκτιμώμενης  αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α.

 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)».

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

 

                                                                      Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                             

                                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ