9.12.2016.Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017.

09/12/2016 10:20  -  202 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο:  28433 40518

Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη

Fax    :   28430 29243

E-mail :  info@sitia.gr                  Αρ. Πρωτ: 5441/06-12-2016    

                                                                 

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού

για την προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια  καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 280.332,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. Οι ποσότητες και η αξία ανά CPV είναι:  

Συνολικά για το Δήμου Σητείας και τα Νομικά Πρόσωπα:

C.P.V.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

09134200-9

ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΙΖΕΛ

162.700 lt

159.446,00

38.267,04

197.713,04

09132100-4

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

20.600 lt

26.574,00

6.377,76

32.951,76

09135100-5

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

35.780 lt

29.339,60

7.041,50

36.381,10

09211000-1

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΛΙΤΡΑ)

3.460 lt

10.410,00

2.498,40

12.908,40

09211000-1

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)

66 τεμ

305,00

73,20

378,20

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

226.074,60

54.257,90

280.332,50

 

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς του Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017, αναλυτικά ο προϋπολογισμός κάθε φορέα χωρίς ΦΠΑ 24% είναι : 

1) Δήμος Σητείας : Καύσιμα 152.186,60 - Λιπαντικά 9.535,00, 2) Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας : Καύσιμα 27.147,00 3) Δ.Ο.Κ.Α.Σητείας : Καύσιμα 2.460,00, 4) Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε. : Καύσιμα 9.130,00-Λιπαντικά  1.180,00 , 5) Α/βθμια Σχ.Επιτροπή: Καύσιμα 12.300,00, 5) Β/βθμια Σχ. Επιτροπή: Καύσιμα 12.136,00

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται :

  • Για τα Καύσιμα ,το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για το σύνολο των ειδών του κάθε φορέα,  επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την περιοχή του Δήμου Σητείας.
  • Για τα Λιπαντικά η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή (ή προμηθευτές)  που θα προσφέρουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ) για το σύνολο των ειδών του κάθε φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών των καυσίμων και λιπαντικών για όλους τους φορείς ή για το σύνολο τους ανά φορέα. Επίσης μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών των καυσίμων ή το σύνολο των ειδών των λιπαντικών χωριστά, για όλους τους φορείς, ή μόνο για το σύνολο των καυσίμων ή μόνο για το σύνολο των λιπαντικών κάθε φορέα.

Ως κριτήριο επιλογής τίθεται μόνον η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 00:01πμ. Καταληκτική

ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 17:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

 Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για 3 μήνες , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16 και μετά από εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για το Δήμο ή αντίστοιχα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Νομικά Πρόσωπά του.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου και του κάθε Νομικού Προσώπου  ξεχωριστά, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο

www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αποστολή δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έγινε την 06/12/2016

 

                                                                  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 

                                             ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ