20.11.2015.Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2016

20/11/2015 11:45  -  516 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο: 28433 40518

Fax    :    28430 29243

E-mail :  info@sitia.gr                                Αρ. Πρωτ: 6198/17-11-15    

                                                                 

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού

για την προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Σητείας και των

Νομικών του Προσώπων έτους 2016

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2015 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 378.090,93 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%. Οι ποσότητες και η αξία ανά CPV είναι:  

Συνολικά για το Δήμου Σητείας και τα Νομικά Πρόσωπα:

C.P.V.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ 23%

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

09134200-9

ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΙΖΕΛ

195.800

225.170,00

51.789,10

276.959,10

09132100-4

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

24.820

34.748,00

7.992,04

42.740,04

09135100-5

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

40.050

36.045,00

8.290,35

44.335,35

09211000-1

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΛΙΤΡΑ)

3.916

10.208,00

2.347,84

12.555,84

09211000-1

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)

134

1.220,00

280,60

1.500,60

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

307.391,00

70.699,93

378.090,93

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς του Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων , αναλυτικά ο προϋπολογισμός κάθε φορέα χωρίς ΦΠΑ 23% είναι : 

1) Δήμος Σητείας : Καύσιμα 218.765,00 - Λιπαντικά 10.160,00, 2) Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας : Καύσιμα 41.400,00 – Λιπαντικά 1.200,00, 3) Δ.Ο.Κ.Α.Σητείας : Καύσιμα 2.700,00, 4) Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε. : Καύσιμα 3.668,00-Λιπαντικά  68,00 , 5) Α/βθμια Σχ.Επιτροπή: Καύσιμα 13.500,00, 5) Β/βθμια Σχ.Επιτροπή: Καύσιμα 15.930,00

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται, για την προμήθεια  καυσίμων, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του Μέσου Όρου Τιμών ( Μ.Ο.Τ.) όπως αυτές

διαμορφώνονται και πιστοποιούνται από το  Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την περιοχή του Δήμου Σητείας και για την προμήθεια των λιπαντικών ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της προμήθειας της κάθε ομάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών των καυσίμων και λιπαντικών για όλους τους φορείς ή για το σύνολο τους ανά φορέα. Επίσης μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών των καυσίμων ή το σύνολο των ειδών των λιπαντικών χωριστά, για όλους τους φορείς, ή μόνο για το σύνολο των καυσίμων ή μόνο για το σύνολο των λιπαντικών κάθε φορέα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 04 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 00:01πμ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 17:00μμ.

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

 Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για 2 μήνες , μετά από εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ  και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για το Δήμο ή αντίστοιχα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Νομικά Πρόσωπά του.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου και του κάθε Νομικού Προσώπου  ξεχωριστά, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αποστολή δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έγινε την 17/11/2015

 

                                                                                  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                             

                                                                  ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ