Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»

27/05/2021 13:56  -  1 αναγνώσεις

Αρ. Πρωτ: 3332 / 27-05-2021

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Σητείας» συνολικού προϋπολογισμού 39.680,00€ με ΦΠΑ 24%. 

  Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 79415200-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. 24/21-05-2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Σητείας.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών  της τεχνικής μελέτης. 

Προσφορές για μέρος μόνο των ζητούμενων υπηρεσιών της παρούσας υπηρεσίας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο .

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. 20-6117.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021-2022 για τον οποίο έχει εκδοθεί η πολυετής ΑΑΥ και έχει εκδοθεί η απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του Δήμου Σητείας με αρ. 506/2021 με ΑΔΑ: 65ΒΨΩ1Γ-ΛΡΕ.

 Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π. Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ. 72300, από την επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού, την 14η Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα , και από ώρα 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με courier στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σητείας, οδός Π. Βαρθολομαίου 9,  Τ.Κ. 72300, Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 παρ. 1,2,4β και 74 του Ν. 4412/2016 και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1α,γ του άρθρου 75 του ίδιου νόμου.

  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 9 μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ

 

Αριθμός Παραδοτέου

Τίτλος παραδοτέου

Χρόνος Ολοκλήρωσης

Π.1α. –Π.1β

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης – Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης

Τέσσερις (4) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ

Χωροθέτηση Σημείων Επαναφόρτισης και Θέσεων Στάθμευσης Η/Ο και Σενάρια Ανάπτυξης Δικτύου Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο.

Π.2

Έκθεση Διαβούλευσης

Έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ

Π.3

Ολοκλήρωση Φακέλου – Εφαρμογή Σχεδίου

Εννιά (9) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ

 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα κληθεί να καταθέσει, προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΚΗΜΔΗΣ.

                                                                                       Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                                                               ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ