ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΥΡΔΙΑΜΑΔΙΟΥ

05/12/2023 08:57  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Σητεία,       01 /12/2023

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                      Αρ. Πρωτ.:  8850

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                                            

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

CPV: 45453100-8 Εργασίες αποκατάστασης

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΥΡΔΙΑΜΑΔΙΟΥ

Ο Δικαιούχος Δήμος Σητείας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΥΡΔΙΑΜΑΔΙΟΥ»(CPV: 45453100-8 Εργασίες αποκατάστασης), Κωδικός ΝUTS: EL432, με προϋπολογισμό 80.645,16€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικών, με προϋπολογισμό 79.883,74€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Το εν λόγω έργο αφορά επεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στην οδό που οδηγεί στην ναυτική βάση Κυρδιαμαδίου σύμφωνα με την υπ.αρ. 12/10-10-2023 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.sitia.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, έως την 22/12/2023, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 28/12/2023..............