ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Εργασίες Επισκευής Οδών ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

05/12/2023 08:55  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Σητεία,     01   /12/2023

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                      Αρ. Πρωτ.:  8846

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                                            

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

CPV  45233142-6 Εργασίες Επισκευής Οδών

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

Ο Δικαιούχος Δήμος Σητείας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ»(CPV: 45233142-6 Εργασίες Επισκευής Οδών), Κωδικός ΝUTS: EL432, με προϋπολογισμό 471.774,19Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οδοποιίας, με προϋπολογισμό 397.682,49€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία Οικοδομικών, με προϋπολογισμό 72.972,67€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Το εν λόγω έργο αφορά επεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στην οδό που ενώνει την Επαρχιακή οδό Σητείας Παλαικάστρου με τον ΧΥΤΑ του Δήμου Σητείας σύμφωνα με την υπ.αρ. 13/10-10-2023 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας...........