Διακήρυξη επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»

28/09/2021 10:02  -  1 αναγνώσεις

ελληνικη δημοκρατια

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Π.Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 723 00

                                                          Αρ. Πρωτ:  6612/28 -09-2021      

                                                                

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : < Προμήθειας Εξοπλισμού Πολύκεντρου Σητείας > με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα αντικειμένου. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  110.498,31 €  με ΦΠΑ 24%, όπως αναλύεται παρακάτω ανά ομάδα αντικειμένου:

  ΟΜΑΔΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

CPV

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ  (€)

1η

Προμήθεια Σημύδας

 

  03419100 Προϊόντα ξυλείας

12.197,26 €

2η

Προμήθεια Αντικραδασμικού Υλικού-Ηχοαπορροφητικών υλικών-Κόλλας

  44112600-4 Ηχομονωτικά μέσα

32.156,30 €

3η

Προμήθεια Υλικών Ήχος-Φως

 

  31731000-9 ηλεκτροτεχνικό  υλικό

15.059,80 €

4η

Προμήθεια εσωτερικών μονάδων ψύξης, θέρμανσης (FUN COIL) και μικροϋλικά

  42510000-4 Μονάδες εναλλαγής θέρμανσης, κλιματισμού και ψυκτικού εξοπλισμού μηχανήματα διήθησης

10.276,55 €

 

5η

Προμήθεια Ειδών Υγιεινής

  44411000-4 Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής

520,80 €

 

6η

Προμήθεια Καθισμάτων Θεάτρου

  39111200-5   Καθίσματα θεάτρου

37.200,00 €

7η

Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών 

 

  31680000-6 Προμήθειες ηλεκτρικών ειδών και εξαρτήματα

3.087,60 €

 

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Σητείας (ΟΤΑ Α΄βαθμού), Δ/νση:  Π. Βαρθολομαίου 9 ,Τ.Κ. 72300, Σητεία , αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Ειρήνη Ξηραδάκη , τηλ.: 2843340518 και Λαντζανάκη Ανθή , τηλ. 2843341243, E-mail :  xiradaki@sitia.gr, latzanaki@sitia.gr

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ο Δήμος Σητείας  από

πιστώσεις ΠΔΕ, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. : 5076/9-1-2018 απόφαση της Περιφέρειας

Κρήτης κατά το ποσό των 99.446,00 € με Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ 002, και από

πιστώσεις ΣΑΤΑ του προϋπολογισμού του Δήμου.

   Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον  Κ.Α. 69-7135.002  του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2022 του Δήμου για τον οποίο έχει εκδοθεί η με αρ. 973/09-09-2021 απόφαση έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης ποσού : 110.498,31 €  με ΑΔΑ: 6ΒΓΡΩ1Γ-ΕΕΝ και με ΑΔΑΜ :  21REQ009187862

 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι : Η προμήθεια υλικών για την βελτίωση των υφιστάμενων χώρων του κτιρίου που λειτουργεί ως Πνευματικό κέντρο (Πολύκεντρο) στο  Δήμο Σητείας. Ειδικότερος  σκοπός είναι η αναβάθμιση των χώρων του κτιρίου ώστε να φιλοξενεί  ποικίλες εκδηλώσεις  πολιτιστικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος και θα πληροί όλες τις προδιαγραφές άνεσης και ασφάλειας που απαιτούνται.

 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες (1η έως και 7η ) για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας.

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας».

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ΄αριθμ. 40/07-09-2021 τεχνική μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας. 

 

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Η Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 17:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 01 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 09:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον έξι (6)μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.

 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται  σε  4 μήνες  από την υπογραφή της,  με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.

 

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  προ Φ.Π.Α.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)».

 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

 

                                                                      Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                              

                                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ