25-5-2017. Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού Υπηρεσιών Δήμου Σητείας & των Νομικών του Προσώπων έτους 2017

25/05/2017 11:04  -  1 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ελληνικη δημοκρατια

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο:  28433  40515

Fax    :   28430 29243

E-mail :  info@sitia.gr                                  Αρ. Πρωτ:  2348 /24-05-2017    

 

 Περίληψη διακήρυξης  Συνοπτικού Διαγωνισμού

για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας  & Ευπρεπισμού Υπηρεσιών Δήμου Σητείας & των Νομικών του Προσώπων έτους 2017 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας  & Ευπρεπισμού Υπηρεσιών Δήμου Σητείας & των Νομικών του Προσώπων έτους 2017 , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 42.540,48 € με ΦΠΑ 24%  όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού:

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

C.P.V.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

39830000-9

Προϊόντα καθαρισμού

6.773,44

2

Δ.Ο.Κ.Α.Σ.

39830000-9

Προϊόντα καθαρισμού

3.893,66

3

Α'' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39830000-9

Προϊόντα καθαρισμού

14.102,15

4

Β'' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39830000-9

Προϊόντα καθαρισμού

7.165,54

5

Μ.Α.Δ.Ε.Σ.

39830000-9

Προϊόντα καθαρισμού

1.970,10

6

ΔΗΜ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

39830000-9

Προϊόντα καθαρισμού

401,95

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

34.306,84

 

 

 

Φ.Π.Α. 24%

8.233,64

 

 


 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ

42.540,48

 Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς του Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017 και για τις Σχολικές Επιτροπές από τις λειτουργικές δαπάνες του ίδιου έτους.

Η προμήθεια των Νομικών Προσώπων θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του εκάστοτε φορέα. 

 Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής ανά

φορέα. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητας να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των

ειδών της προμήθειας για όλους τους φορείς ή για το σύνολό τους ανά φορέα. Προσφορές για υποσύνολο ενός φορέα της παρούσας προμήθειας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π. Βαρθολομαίου 9,Τ.Κ. 72300, από την επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού, την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 (8/6/2017), και από ώρα 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη

επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σητείας, Οδός Π.Βαρθολομαίου 9  Τ.Κ. 72300, Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 (8/6/2017), και ώρα 11:00 πμ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς της περ. 11 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1,2,4β του Ν. 4412/16 και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1α του άρθρου 75 του ίδιου νόμου.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται έως 31/12/2017.

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16 για χρονικό διάστημα 3 μηνών, εφόσον δεν έχουν μεταβληθεί οι ποσότητες που κατακυρώθηκαν στον Προμηθευτή, μετά από εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού και αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή αντίστοιχα του Διοικητικού Συμβουλίου έκαστου Νομικού Προσώπου, και εφόσον δε θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των προβλεπόμενων στη διακήρυξη ποσοτήτων και της προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτών με Φ.Π.Α. 24%, είτε με πρωτοβουλία του κάθε φορέα και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου ή του Νομικού Προσώπου με την ίδια τιμή με αυτή της προσφοράς του.

Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Φορέα με τον οποίο υπογράφουν σύμβαση, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, στη διαδρομή : http://www.sitia.gr . Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από τo Τμήμα Προμηθειών του Δήμου : Π. Βαρθολομαίου 9-Σητεία  (αρμόδιος υπάλληλος: Κουμεντάκη Ελευθερία , τηλέφωνο : 2843340515 e-mail : eleftheria@sitia.gr ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                                   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                                                   ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ