10-05-2016 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια καταστροφέα κλαδιών για ανάγκες πυροπροστασίας"

10/05/2016 10:48  -  549 αναγνώσεις

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 1784

         Ο Δήμαρχος Σητείας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. την «Προμήθεια καταστροφέα κλαδιών για ανάγκες πυροπροστασίας» προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 42.999,57 € Ευρώ με Φ.Π.Α. 23%.

        Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 02  Ιουνίου 2016 και ώρα 11.00 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σητείας, Π. Βαρθολομαίου 9. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

         Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, (ταχυδρομείο, υπηρεσίες ταχυμεταφορών) μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι ως την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2016 και ώρα 15.00.

       Στο διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά πρόσωπα γραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών. Οι ανωτέρω υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους πιστοποιητικό περί εγγραφής στα μητρώα αυτά.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 700,00 €,  και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης, η οποία πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών (02/101/2016). Το περιεχόμενο της Εγγυητικής Επιστολής περιγράφεται στο άρθρο 26 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2843340553 , (Αρμόδιος υπάλληλος Γιάννης Βιτσεντζάκης) και από την ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Όλα τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα, τα τεύχη δημοπράτησης και το έντυπο προσφοράς, θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Σητείας στον ιστοχώρο  https://www.sitia.gr/information-services/auction.

α) Σε περίπτωση που επιθυμεί κάποιος ενδιαφερόμενος να παραλάβει έντυπα τεύχη δημοπράτησης, μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο επικοινωνίας και να παραλάβει τα τεύχη καταβάλλοντας  κόστος παραβόλου 5,00€ έως τις 27/05/2016. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν τεύχη δημοπράτησης μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών, να δώσουν οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία της εταιρίας τους, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλ. , fax, e-mail).

β) Σε περίπτωση που η παραλαβή τευχών γίνει ηλεκτρονικά από την ανωτέρω διεύθυνση και όχι σε έντυπη μορφή, θα πρέπει ο υποψήφιος,  επί ποινή αποκλεισμού, να αποστείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αντιστοιχεί σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Δήμου Σητείας, vitsentzakis@sitia.gr. Στο ηλεκτρονικό μήνυμα, θα πρέπει να βεβαιώνεται η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης, να δίδονται τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που πρόκειται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό και οπωσδήποτε τα στοιχεία επικοινωνίας. Επιβεβαίωση λήψης του ανωτέρω μηνύματος από την Υπηρεσία θα πρέπει να ζητείται ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά, για αποφυγή προβλημάτων σχετικά με τη λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Σε περίπτωση που δεν αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα παραλαβής των τευχών (Έντυπο Παραλαβής), έως τις 27/05/2016, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στον διαγωνισμό

 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ:

1) Αναλυτική Διακήρυξη

2) Μελέτη Προμήθειας

3) Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς (αρχείο word για συμπλήρωση)

4) Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών - ΦΣΤΠ (αρχείο excel για συμπλήρωση)

5) Έντυπο Παραλαβής

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:

1) Η Οικονομική Προσφορά θα κατατεθεί με το ανωτέρω Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

2) Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το ανωτέρω Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών (Για διευκόλυνση των συμμετεχόντων δίδεται και σε word εντος της Αναλυτικής Διακήρυξης και σε φύλλο excel στα συνημμένα)

3) Το Έντυπο Παραλαβής αποστέλλεται συμπληρωμένο στην ηλεκτρ. διεύθυνση vitsentzakis@sitia.gr, για την απόκτηση δικαιώματος συμμετοχής στον διαγωνισμό σε περίπτωση που η παραλαβή γίνει ηλεκτρονικά.