27-05-2016 Εξέταση ένστασης κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού για την "Προμήθεια καταστροφέα κλαδιών για ανάγκες πυροπροστασίας "

27/05/2016 14:31  -  248 αναγνώσεις

Επισυνάπτεται η με αριθ. 82/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την εξέταση της ένστασης κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο  "Προμήθεια καταστροφέα κλαδιών για ανάγκες πυροπροστασίας".

Προμήθεια καταστροφέα κλαδιών για ανάγκες πυροπροστασίας