Διακήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια «Καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2021-2022»

11/12/2020 12:53  -  1 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ελληνικη δημοκρατια

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

E-mail :  Psilinakis@sitia.gr

               xiradaki@sitia.gr                        Αρ. Πρωτ:  10057/8-12-2020  

                             

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού

για την προμήθεια «Καυσίμων και λιπαντικών  Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2021-2022»

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια  καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2021-2022 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, και συγκεκριμένα: 

  • Κριτήριο Κατακύρωσης για την Ομάδα Α -Καύσιμα ορίζεται, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%),επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης εκάστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την περιοχή του Νομού Λασιθίου,  για το σύνολο των ειδών της ομάδας ανά φορέα.  Το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι και αρνητικό ,χωρίς να υπερβαίνει το 5% (αρ.63,Ν.4257/14).

 

  • Για την Ομάδα Β-Λιπαντικά η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή (ή προμηθευτές)  με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της ομάδας ανά φορέα.

 

Συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  295.361,80 €  με  Φ.Π.Α 24%, όπως αναλύεται παρακάτω: 

Ομάδα Α) Προμήθεια Καυσίμων συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  284.406,40 €  με  Φ.Π.Α 24%  και αναλυτικά ανά φορέα : 1)Δήμος Σητείας : 242.618,40 € , 2) ΔΟΚΑΣ : 2.480,00 €, 3) Α/θμια Σχολ.Επιτροπή : 14.880,00, 4) Β/θμια Σχολ. Επιτροπή : 24.428,00 €,

με CPV: 09134200-9 «Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ», 09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη» , 09135100-5, «Πετρέλαιο θέρμανσης»

Ομάδα Β) Προμήθεια Λιπαντικών συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  10.955,40 €  με  Φ.Π.Α 24%  για το φορέα : Δήμος Σητείας, με CPV: 09211000-1 «Λιπαντικά Έλαια & λιπαντικά μέσα »

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες Α-Β και για όποιο φορέα επιθυμούν ήτοι : 1) Δήμος Σητείας,

2) Δ.Ο.Κ.Α.Σ.-Παιδικοί Σταθμοί ,3) Α/θμια Σχολική Επιτροπή, 4) Β/θμια Σχολική Επιτροπή,  για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας του κάθε φορέα.

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας» του κάθε φορέα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ο Δήμος Σητείας και τα νομικά του πρόσωπα. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει του προϋπολογισμούς οικ. έτους 2021 και 2022, των φορέων , και ειδικά για τις Σχολικές Επιτροπές από τις λειτουργικές δαπάνες του ιδίου έτους, για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 07:00πμ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή  22 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών ανά ομάδα.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της , με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.  

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του εκάστοτε φορέα , για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η αποστολή δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων έγινε την 08/12/2020.

                                                                         Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                              

                                                                               ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ