Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Βυθιζόμενων Οικολογικών Συστημάτων Αποθήκευσης Απορριμμάτων του Δήμου Σητείας για την Αισθητική, Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων »

26/08/2021 12:21  -  1 αναγνώσεις

ελληνικη δημοκρατια

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                         Αρ. Πρωτ:  5843/26-08-2021      

                                                                 

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

 

για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Βυθιζόμενων Οικολογικών Συστημάτων Αποθήκευσης Απορριμμάτων του Δήμου Σητείας για την Αισθητική, Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων »

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Βυθιζόμενων Οικολογικών Συστημάτων Αποθήκευσης Απορριμμάτων του Δήμου Σητείας για την Αισθητική, Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων » με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  223.200,00 €  με ΦΠΑ 24%.  

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Σητείας (ΟΤΑ Α΄βαθμού), Δ/νση:  Π. Βαρθολομαίου 9 ,Τ.Κ. 72300, Σητεία , αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Ειρήνη Ξηραδάκη , τηλ.: 2843340518 και Ψυλινάκης Εμμανουήλ , τηλ. 2843341223, E-mail :  xiradaki@sitia.gr, psilinakis@sitia.gr

 Η χρηματοδότηση προέρχεται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, του άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ » ΄με το ποσό των 174.654,40 € και από ίδιους πόρους με το ποσό των 48.545,60 €.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον Κ.Α. 20/7135.014  του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2022 του Δήμου και  έχει εκδοθεί  η με αρ. 832/10-08-21 απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του Δήμου Σητείας με ΑΔΑ: 6ΥΨΞΩ1Γ-ΕΥ8 και με ΑΔΑΜ:21REQ009058428  

 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση (3) συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης σε τρία σημεία της πόλης Σητείας:  

Θέση 1: Οδός Καταπότη (πλησίον Εθνικής Τράπεζας)

Θέση 2: Συμβολή Οδών Καταπότη και Α. Παπανδρέου (περιοχή Σιντριβάνι)

Θέση 3: Συμβολή οδών Π. Βαρθολομαίου και Ποσειδώνος (πλησίον πάρκινγκ Αεροπορίας)

Τα ανωτέρω σημεία βρίσκονται σε κεντρικές περιοχές της πόλης και  υπάρχει μεγάλος αριθμός κάδων για την συλλογή απορριμμάτων λόγω της αυξημένης παραγωγής από επιχειρήσεις εστίασης και εμπορικές επιχειρήσεις και από οικίες.  

Προσφορές για μέρος μόνο των ειδών της παρούσας προμήθειας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ΄αριθμ. 36/03-08-2021 τεχνική μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Σητείας. 

 Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 39713300-6 « Συμπιεστές απορριμμάτων »

 Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:  31 Αυγούστου 2021 και ώρα 07:00πμ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09:00 π.μ.

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.

 Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 180 ημέρες  από την υπογραφή της,  με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.

 Ο προμηθευτής  στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  προ Φ.Π.Α. καθώς και εγγύηση καλής λειτουργίας ,μετά την  υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της εκτιμώμενης  αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α.

 Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)».

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

                                                                       Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ