Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Παραδοτέο: 5.2.1 Εξοπλισμός Κτιρίων» του έργου: «Κατασκευή Υποδομών Οικομουσείων»

19/07/2023 15:03  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Πρωτ:  5460/19-7-2023 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

Ταχ.Δ/νση:Π. Βαρθολομαίου 9  

 

Τ.Κ.:723 00

 

Τηλέφωνο: 28433 40529, 41243

 

Πληροφορίες: Μαρούδη Ελένη,

 Λαντζανάκη Ανθούλα

 

E-mail : maroudi@sitia.gr, latzanaki@sitia.gr 

 

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

 για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:

 

«Παραδοτέο: 5.2.1 Εξοπλισμός Κτιρίων»

του έργου: «Κατασκευή Υποδομών Οικομουσείων» 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Παραδοτέο: 5.2.1 «Εξοπλισμός Κτιρίων» του έργου: «Κατασκευή Υποδομών Οικομουσείων», της Πράξης: «Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη και Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα, με ακρωνύμιο Eco.Muse» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της προμήθειας ανά ομάδα.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  57.655,09 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι 4 ομάδες:

Ομάδα 1η: Προμήθεια επίπλων, εκτιμώμενης αξίας  11.594.00 με ΦΠΑ 24% και κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 39150000 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός και 39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα. 

Ομάδα 2η:  Προμήθεια εξοπλισμού ήχου και εικόνας, εκτιμώμενης αξίας  32.383,89με ΦΠΑ 24% και κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 32350000 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας.

Ομάδα 3η:  Προμήθεια Καθισμάτων Θεάτρου, εκτιμώμενης αξίας  11.904,00με ΦΠΑ 24% και κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 39111200-5 Καθίσματα θεάτρου. 

Ομάδα 4η:  Προμήθεια κουρτινών black out, εκτιμώμενης αξίας  1.773,20με ΦΠΑ 24% και κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 39515100 Κουρτίνες.

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ΄αριθμ. 39/21-6-2023 μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου Σητείας. 

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Σητείας (ΟΤΑ Α΄ βαθμού), Δ/νση: Π. Βαρθολομαίου 9 ,Τ.Κ. 72300, Σητεία, αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Ελένη Μαρούδη, τηλ.: 2843340529 και Λατζανάκη Ανθούλα, τηλ. 2843341243, E-mail: maroudi@sitia.gr, latzanaki@sitia.gr

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικοί πόροι. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του ΚΑ: 15-7135.001 προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου για τον οποίο έχει εκδοθεί η με αρ. 821/6-7-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΡΞΘΦΩ1Γ-ΘΤΞ και ΑΔΑΜ:23REQ013028220.

 

Ως κριτήρια επιλογής τίθονται: α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 8η Αυγούστου 2023 και ώρα 17:00 μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 11η Αυγούστου 2023 και ώρα 09:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον για διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας, ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης/ομάδα μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία υπογραφή της.

Ο ανάδοχος στον οποίον θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου Σητείας, ύψους 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής, ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΔΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr στη διαδρομή Ενημέρωση → Δημοπρασίες-Διαγωνισμοί-Έργα, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 198619.

 

Ο  Αντιδήμαρχος  Σητείας

 

Νικόλαος Μακρυνάκης