31-5-2017 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

31/05/2017 14:07  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                             ΣΗΤΕΙΑ  31/5/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                 ΑΡ. ΠΡΩΤ.  2498

 

                                     ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 Πλειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Σητείας, με  σύναψη  σχέσης εκμίσθωσης έναντι ανταλλάγματος. 

                             Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης, έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ’αρ.119/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
 2. Την υπ’ αρ.  66/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 3. Την υπ’ αρ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12.05.2017 (ΦΕΚ 1636/2017 τ.Β’) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών,    Περιβάλλοντος & Ενέργειας
 4. Το υπ’αρ.2728/31-5-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Λασιθίου της Περιφ/κής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης
 5. Τις διατάξεις του άρθρ.192 του ν. 3462/06 (Δ.Κ.Κ.), του ν.3852/010 και του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/30-3-81 τ.Α’.)

                                             Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δημόσια πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης των παρακάτω τμημάτων αιγιαλού – παραλίας του Δήμου Σητείας, προς τρίτους με σύμβαση έναντι ανταλλάγματος:

 

 1. Δημοτική Ενότητα  Ιτάνου:

     παραλία  ΒΑΙ,  ένα τμήμα 40 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής.

     παραλία  Κουρεμένου, τμήματα δύο (2) για θαλάσσια μέσα αναψυχής:

   - περιοχή ΠΛΑΚΟΠΟΥΛΕΣ 89,85 τ.μ.

   - περιοχή ΠΛΑΚΟΠΟΥΛΕΣ 184,99 τ.μ.

 

 1. Δημοτική Ενότητα Ανάληψης:

     παραλία Μακρυγιαλού περιοχή ΑΝΑΛΗΨΗ, τμήματα δύο (2) για θαλάσσια μέσα αναψυχής:

    -  έναντι ξενοδοχείου SUNWING 102,98 τ.μ.

    -  περιοχή ΑΝΑΛΗΨΗ 50,46 τ.μ     

    - παραλία Μακρυγιαλού περιοχή ΔΙΑΣΚΑΡΙ, ένα τμήμα 150,11 τ.μ. για ομπρέλες- καθίσματα.

 

 1. Δημοτική Ενότητα Λεύκης:

      παραλία ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΥ τμήματα τρία (3) για ομπρέλες- καθίσματα:

     - περιοχή ΒΟΥΡΛΙΑ 121,42 τ.μ.

     - περιοχή ΒΟΥΡΛΙΑ 61,36 τ.μ.

     - περιοχή ΜΑΖΝΤΑ ΑΜΜΟΣ 155,28 τ.μ.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Σητείας (αίθουσα δημοτικού συμβουλίου 2ος όροφος) στις 13 /6 /2017 ημέρα Τρίτη και ώρα από 11:00 έως 13:00.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης, ορίζεται από την ημέρα εγκατάστασης στο μίσθιο μέχρι την 31.12.2019.

Το κατώτατο όριο προσφοράς που θα αποτελέσει και τη βάση της δημοπρασίας καθορίζεται ως εξής :

 • Για την παραλία ΒΑΙ:  εξήντα ευρώ ανά τ.μ. (60,00 € / Μ2) 
 • Για την παραλία ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ: εικοσιπέντε ευρώ ανά τ.μ. ( 25,00 € / Μ2).
 • Για την παραλία ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ:  δεκαπέντε  ευρώ ανά τ.μ. (15,00 € / Μ2) 
 • Για την παραλία ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΥ:  δώδεκα ευρώ ανά τ.μ.  (12,00 € / Μ2) 

Η καταβολή του μισθώματος θα γίνει σε τρεις ισόποσες δόσεις:

- η πρώτη δόση με τη σύναψη της σύμβασης

- η δεύτερη δόση μέχρι 31.3.2018  και

- η τρίτη δόση μέχρι 31.3.2019.

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικ/κά:

α. Αίτηση συμμετοχής (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εφόσον δεν παρίσταται ο ίδιος).

β.  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή των νόμιμων εκπροσώπων αυτού (εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο) και του εγγυητή αυτού.

γ.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε γνώση των όρων της αναλυτικής διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.

δ.  Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απόφαση αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου περί συμμετοχής στη δημοπρασία.

ε. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο, πληρεξούσιο έγγραφο - έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Δημόσια Αρχή.

στ. Εγγύηση συμμετοχής από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένη Τράπεζα, ποσού ίσου προς το 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης για το τμήμα που πρόκειται να συμμετάσχει. Στην εγγυητική θα πρέπει να αναγράφεται « Για συμμετοχή στη δημοπρασία για την  εκμίσθωση παραλίας ……τ.μ. στη θέση……….»

ζ.   Βεβαίωση περί μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

η.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ( εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του) έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και εξολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Σητείας- Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής και στα τηλέφωνα: 2843340542,  2843340545 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.                                                                                                     

                                                 Ο Δήμαρχος Σητείας

                                                         

                                                  Θεόδωρος Πατεράκης