Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια H/Y και Περιφερειακών Διοικητικών- Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σητείας »

25/08/2021 10:10  -  1 αναγνώσεις

ελληνικη δημοκρατια

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                       Αρ. Πρωτ:  5813 /25-08-2021      

          Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

για την  «Προμήθεια H/Y και Περιφερειακών Διοικητικών- Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σητείας »

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

  Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της  «Προμήθειας H/Y και

Περιφερειακών Διοικητικών- Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σητείας », με γραπτές

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο

των ειδών ανά ομάδα,  , συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  21.997,60 € με  Φ.Π.Α 24%

,όπως αναλύεται παρακάτω:

 

 

Α/Α ΟΜΑΔΑΣ

Κ.Α.

Προϋπολογισμού

 

Περιγραφή Ομάδας

 

CPV

 

Σύνολο με ΦΠΑ 24%

Α

10.7134.002

Η/Υ και Περιφερειακών

30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών

30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης

12.201,60

Β

10.7134.002

Server (Εξυπηρετητής)

48821000-2 Εξυπηρετητές

9.796,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

21.997,60 €

 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό , έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες (Α, Β), για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα.

Προσφορές για μέρος μόνο των ειδών  της κάθε ομάδας , απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Σητείας (ΟΤΑ Α΄βαθμού), Δ/νση:  Π. Βαρθολομαίου 9 ,Τ.Κ. 72300, Σητεία , αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Ειρήνη Ξηραδάκη , τηλ.: 2843340518 και Μαλλιαρουδάκης Λέανδρος , τηλ. 2843340505, E-mail :  xiradaki@sitia.gr, leandros@sitia.gr

 Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 31/12-07-2021 τεχνικής μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας.

Τα ανωτέρω είδη θα παραδοθούν συνολικά ή τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης , ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου , ύστερα από παραγγελία από τους υπεύθυνους που έχουν οριστεί.

 Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Σητείας . Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ πε και ΣΑΤΑ 2021.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον Κ.Α. των προϋπολογισμών  οικονομικών ετών 2021-2022  του Δήμου και  έχει εκδοθεί  η απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του Δήμου Σητείας με αρ. 830/10-08-2021 με ΑΔΑ: ΨΚ06Ω1Γ-69Κ

 Ως κριτήριο επιλογής τίθεται  η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

 Ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί  στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π. Βαρθολομαίου 9,Τ.Κ. 72300, από την επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού, την 10η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021,  και από ώρα 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με courier  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σητείας, Οδός Π. Βαρθολομαίου 9  Τ.Κ. 72300, Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.

 Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνες από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.

 Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη ,άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΚΗΜΔΗΣ.

 

                                                                                Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 

                                                                                       ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ