19/5/2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ "Πλακόστρωση πλατώματος στα Μέσα Μουλιανά"

19/05/2021 15:03  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΣΗΤΕΙΑ    19 / 5 /2021

 

    ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                             Αρ. Πρωτοκόλλου:   3076       

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

 1. Ο Δήμος Σητείας Νομού Λασιθίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου Πλακόστρωση πλατώματος στα Μέσα Μουλιανά, με προϋπολογισμό 17.699,86 .

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των συμβατικών τευχών μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, από την ιστοσελίδα του Δήμου Σητείας.

3. Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδίως των άρθρων 116 και 117.

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4-6-2021 ημέρα Παρασκευή. και ώρα 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επι της εκατό (%).

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.sitia.gr

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ υπό το πρίσμα των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 65, παρ. 1 και 6 του ΠΔ 71/2019, όπως ισχύουν, (ως προς τη μεταβατική περίοδο για την έναρξη λειτουργίας του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. και της ισχύος των βεβαιώσεων Μ.Ε.ΕΠ.), που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξης Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

6. Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από Π.Δ.Ε., Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής δεν απαιτείται και Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

9. Αρμόδιος Υπάλληλος για την επικοινωνία είναι η κ. Ανθή Λαντζανάκη,

τηλ. 2843341243

 

   Ο Δήμαρχος

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ