Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»

18/12/2020 12:26  -  1 αναγνώσεις

Αρ. Πρωτ:  10304/18-12-2020      

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα αντικειμένου, για την ανάθεση της < Προμήθειας Εξοπλισμού Πολύκεντρου Σητείας >.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 174.240,01 € με ΦΠΑ 24%, όπως αναλύεται παρακάτω ανά ομάδα αντικειμένου: 

 

ΟΜΑΔΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

CPV

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (€) με ΦΠΑ 24%

1η

 

Προμήθεια-Τοποθέτηση Μεταλλικών Κατασκευών  

 

45223100-7 Συναρμολόγηση μεταλλικών δομικών υλικών

45.529,70 €

2η

Προμήθεια Σημύδας

 

03419100 Προϊόντα ξυλείας

9.889,00 €

3η

Προμήθεια Αντικραδασμικού Υλικού-Ηχοαπορροφητικών υλικών-Κόλλας

44112600-4 Ηχομονωτικά μέσα

29.233,00 €

4η

Εργασίες τοποθέτησης σημύδας Αντικραδασμικού Υλικού και Ηχοαπορροφητικών υλικών

45421000-4 Εργασίες ξυλουργικής

21.687,72 €

5η

Προμήθεια Υλικών Ήχος-Φως

 

31731000-9 ηλεκτροτεχνικό  υλικό

11.953,60 €

6η

Εργασίες τοποθέτησης Η/Μ ειδών

45315500-3 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις μέσης τάσης

992,00 €

7η

Προμήθεια εσωτερικών μονάδων ψύξης, θέρμανσης (FUN COIL) και μικροϋλικά

42510000-4 Μονάδες εναλλαγής θέρμανσης, κλιματισμού και ψυκτικού εξοπλισμού μηχανήματα διήθησης

10.065,75 €

 

8η

Προμήθεια Ειδών Υγιεινής

44411000-4 Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής

520,80 €

 

9η

Εργασίες τοποθέτησης εσωτερικών μονάδων θέρμανσης ψύξης/Ειδών Υγιεινής

45330000-9 Υδραυλικές εργασίες

1.264,80 €

10η

Προμήθεια Καθισμάτων Θεάτρου

39111200-5   Καθίσματα θεάτρου

37.200,00 €

11η

Προμήθεια και Τοποθέτηση Επίπλωσης

39100000-3  Έπιπλα

2.542,00 €

12η

Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών 

 

31680000-6 Προμήθειες ηλεκτρικών ειδών και εξαρτήματα

2.803,64 €

13η

Εργασίες Χρωματισμού Εσωτερικών Θυρών

45442100-8 Εργασίες βαφής

558,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%)

174.240,01 €

 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες (1η έως και 13η ) για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας.

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας».

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ο Δήμος Σητείας από πιστώσεις ΠΔΕ, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. : 5076/9-1-2018 απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης και από πιστώσεις ΣΑΤΑ του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η δαπάνη για την παρούσα προμήθεια θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς οικ. έτους 2020 και 2021 του Δήμου για την οποία έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση  ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης. 

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 07:00πμ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών ανά ομάδα.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

 Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο

www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

                                                                      Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                             

                                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ