ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΗΤΕΙΑΣ»

07/07/2023 15:08  -  1 αναγνώσεις

             

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Πατρ. Βαρθολομαίου 9

Ταχ. Κώδικας: 72300

Πληροφορίες: Φουντουλάκης Ιωάννης

e-mail: fountoulakis@sitia.gr

τηλέφωνο: 2843340555

 

Σητεία : 3-07-2023

 

Αριθμ. Πρωτ. : 435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΗΤΕΙΑΣ» στο πλαίσιο της Πράξης με Τίτλο «Προμήθεια Τοποθέτηση Πλωτών Προβλητών στο Λιμένα Σητείας (π.κ. στο ΠΔΕ 2021ΣΕ18900001)» με Κωδικό ΟΠΣ 5203124 στο πλαίσιο του Τ.Π.Α. Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας  προκηρύσσει Ανοιχτό  Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΗΤΕΙΑΣ», με συνολική εκτιμώμενη αξία 645.161,29 € πλέον ΦΠΑ  και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει τιμής.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή

Επωνυμία

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

998793274

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης

1007.E89167.0001

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9

Πόλη

ΣΗΤΕΙΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

72300

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL432 (ΛΑΣΙΘΙ)

Τηλέφωνο

2843340555

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

fountoulakis@sitia.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Φουντουλάκης Ιωάννης

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

www.sitia.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

www.sitia.gr

 

 

2. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

α)        Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β)        Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ)         Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:  την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.sitia.gr

δ)        H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 197535

3. Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΗΤΕΙΑΣ" στο τμήμα Αλιευτικών σκαφών, αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ Σητείας, και ειδικότερα :

 

  • Η προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) πλωτών προβλητών συνολικού μήκους 240μ (100μ+80μ+60μ), πλάτους 2,4μ, συμπεριλαμβανομένων, των απαραίτητων δεστρών, και των Η/Μ υποδομών, για την τοποθέτηση των πυργίσκων παροχών των σκαφών. 
  • Η προμήθεια και τοποθέτηση, τριών (3) Γεφυρών πρόσβασης μήκους 6,5μ και πλάτους 1,20μ έκαστην
  • Η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπόμενων από την σχετική μελέτη, των υλικών αγκύρωσης των πλωτών προβλητών (αλυσίδες, ναυτικά κλειδιά, Τεχνητοί ογκόλιθοι αγκύρωσης, κλπ)
  • Η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπόμενων από την σχετική μελέτη, των υλικών του συστήματος αγκυροβολίας των σκαφών (ρεμέτζα)
  • Η προμήθεια και τοποθέτηση στο κατάστρωμα των προβλητών, δώδεκα (12) πυργίσκων παροχής ρεύματος και νερού (Τύπου Α,Β,Γ), τριών (3) πυργίσκων πυρόσβεσης, τριών (3) πυργίσκων πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων και τριών (3) πυργίσκων διανομής ρεύματος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και στις θέσεις που ορίζονται από την σχετική Η/Μ τεχνική έκθεση του φορέα του έργου. 
  • Η προμήθεια και τοποθέτηση του ηλεκτρομηχανολογικού δικτύου, εντός των πλωτών προβλητών,  ήτοι καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, γείωση, σωλήνες πυρόσβεσης και σωλήνες νερού
  • Οι σχετικές μελέτες για την αγκύρωση των πλωτών προβλητών και του συστήματος αγκυροβολίας σκαφών

Δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος, τα απαραίτητα ηλεκτρομηχανολογικά υλικά (καλώδια, σωλήνες, γείωση)  για την σύνδεση των Πινάκων Διανομής με τον κεντρικό πίνακα ρεύματος της περιοχής και τα απαραίτητα υλικά / εργασία για την κατασκευή των υποδομών των Η/Μ δικτύων εντός των κρηπιδωμάτων.

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34955000-6  Πλωτή αποβάθρα και συμπληρωματικού CPV 45248300-0 Κατασκευαστικές εργασίες για πλωτές αποβάθρες

 

4. Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 645.161,29 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%: 800.000,00€)

 

5. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

6. Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες.

7. Δικαίωμα συμμετοχής

7.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης

7. 2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον

 

8. Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού Δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ και είκοσι δύο  λεπτών (12.903,22€), το οποίο αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

 

9. Παραλαβή προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/08/2023 και ώρα 17:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 18/08/2023  και ώρα 10:00

10. Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 10 μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

12. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τη ΣΑΕ ΝΑ489 και την με Κ.Α.: 64-7135.002 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ » σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023  του Φορέα.

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και συγκεκριμένα από Πιστώσεις του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Υποπρόγραμμα Α΄: Ενίσχυση της Ναυτιλίας, της Εθνικής Λιμενικής Στρατηγικής και της Ασφάλειας και της Προστασίας στο Θαλάσσιο Χώρο (Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος/ Ελληνική Ακτοφυλακή), που εμπίπτει στον Αναπτυξιακό Στόχο 4 «Έξυπνη Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας 4.3 «Λιμενικές Υποδομές». (Συλλογική Απόφαση Ένταξης ΝΑ489, αριθ. ενάριθ. έργου 2023ΝΑ48900003).

 

13. Προδικαστικές Προσφυγές

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Οι προθεσμίες και οι διαδικασίες για την άσκηση της προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης

 

14. Το αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 07/07/2023  (ΑΔΑΜ: 23PROC013034075) και η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 03/07/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ