Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»

12/04/2022 13:32  -  1 αναγνώσεις

ελληνικη δημοκρατια

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο:  28433 40518, 41245

Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη, Φουκαράκη Ευαγγελία

E-mail :  Xiradaki@sitia.gr  ,foukaraki@sitia.gr                       

Αρ. Πρωτ: 2194/12-04-2022      

                                                                 

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

 για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»

 

Ο ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων Δήμου Σητείας» ,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  για το σύνολο των ειδών (εργασιών και υλικών).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  183.991,16  με ΦΠΑ 24%.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν προσφορά μόνο για το σύνολο του προϋπολογισμού της τεχνικής μελέτης και όχι για τμήμα αυτού.

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών, επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς.

Οι εργασίες αφορούν στη συντήρηση/επισκευή των αντλητικών συγκροτημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου Σητείας ενώ περιλαμβάνονται εργασίες ανέλκυσης- καθέλκυσης των συγκροτημάτων καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση των απαραίτητων υλικών.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ΄αριθμ. 20/30-03-2022 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας.    

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους (CPV) : 76492000-8, 51100000-3,31110000- 0, 31161000-2, 42122400-4,42124200-6, 44165200-6.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Σητείας (ΟΤΑ Α΄βαθμού), Δ/νση:  Π. Βαρθολομαίου 9 ,Τ.Κ. 72300, Σητεία , αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Ειρήνη Ξηραδάκη , τηλ.: 2843340518 και Φουκαράκη Ευαγγελία , τηλ. 2843341223, E-mail :  xiradaki@sitia.gr, foukaraki@sitia.gr

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Σητείας.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. 25-6264.001 του προϋπολογισμού οικ.

έτους 2022 του Δήμου Σητείας, για τον οποίο έχει εγκριθεί η δέσμευση πίστωσης με την

αριθμ.: 530/04-04-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ : ΨΩΘΦΩ1Γ-Ν7Χ και

ΑΔΑΜ:22REQ010318487

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Η Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η

9 Μαΐου 2022 και ώρα 17:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 13 Μαΐου 2022 και ώρα 09:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον τεσσάρων (4)μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ 24%.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία υπογραφή της.

Ο ανάδοχος στον οποίον θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου Σητείας, ύψους  4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α 24%. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)».

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 158187

 

                                                                                 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                              

                                                                                    ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ