31-5-2016. Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων Δ.Ε. Ανάληψη»

31/05/2016 14:46  -  321 αναγνώσεις

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Σητεία: 30/6/2016   

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                     

Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                         Αρ.Πρωτ: 2172

 

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού

για την «Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων Δ.Ε. Ανάληψη» 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

      Προκηρύσσει πρόχειρο  διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη  προσφορά για την:  «Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων Δ.Ε. Ανάληψης», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 49.999,50€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  23%.

       Οι εργασίες αφορούν στη συντήρηση των αντλητικών συγκροτημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου Σητείας, εντός των ορίων της Δ.Ε. Ανάληψης, περιλαμβάνονται εργασίες ανέλκυσης- καθέλκυσης των συγκροτημάτων καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση των απαραίτητων υλικών. Το προϋπολογισθέν ποσό είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Σητείας με κωδικό αριθμό Κ.Α. 25-6264.005. Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να δώσουν προσφορά μόνο για το σύνολο των προϋπολογισθέντων εργασιών και υλικών.

     Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16η Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι έως τις 15/6/2016. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς

       Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασκούν το Εμπορικό, Βιοτεχνικό, Βιομηχανικό ή Εργολαβικό επάγγελμα σχετικό  με  το  αντικείμενο  του  διαγωνισμού, ενώσεις των ανωτέρω που υποβάλλουν κοινή προσφορά και συνεταιρισμοί με ίδιο αντικείμενο.

      Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό η  προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ ήτοι ποσού 813,00€ και διάρκεια ισχύος τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία αποσφράγισης, δηλαδή να έχουν ημ/νία λήξης μετά τις 16/10/2016.

     Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 3 μήνες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται έως τις 31/12/2016.

     Δικαίωμα συμμετοχής  στον διαγωνισμό, έχουν  μόνο όσοι έχουν λάβει τεύχος δημοπράτησης. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα παρέχονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και τις 9-6-2016, από τα γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σητείας. Πληροφορίες: Νικόλαος Σαββιδάκης, Τηλ.: 2843340524

 

                                                                                             Ο Δήμαρχος Σητείας

 

                                                                                            Θεόδωρος Πατεράκης