28-4-2017. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2017

28/04/2017 12:30  -  1 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Κατεβάστε τα συνημμένα αρχεία από το κάτω μέρος της σελίδας.

Ελληνικη Δημοκρατια

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο:  28433 40518, 40505, 40515

Fax    :   28430 29243

E-mail :  info@sitia.gr                           Αρ. Πρωτ:  1822/28-04-2017    

                                                                 

Περίληψη διακήρυξης  Συνοπτικού Διαγωνισμού

για την εργασία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ έτους 2017 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την εργασία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 34.400,00 € με ΦΠΑ 24%  όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού:

 


C.P.V.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Α

72261000-2

 

Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

25.000,00 €

ΟΜΑΔΑ Β

72212224-5

 

Συντήρηση -Αναβάθμιση ιστοσελίδας Δήμου

5.000,00 €

ΟΜΑΔΑ Γ

72261000-2

 

Συντήρηση και αναβάθμιση Αρχιτεκτονικού πακέτου λογισμικού Δήμου

2.000,00 €

ΟΜΑΔΑ Δ

72261000-2

 

Συντήρηση & Αναβάθμιση υποσυστήματος διαχείρισης επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας

2.400,00 €

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

34.400,00 €

 

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σητείας έτους 2017 από τους Κ.Α. 10/6266 :30.000,00 € , 30/6266:2.000,00 €,  15/6266.001: 2.400,00 €  για τους οποίους έχει ψηφιστεί η διάθεση πίστωσης με την αρ. 47/2017 απόφαση της Ο.Ε. με ΑΔΑ : Ω0Λ8Ω1Γ-ΛΕΑ και η ανάληψη της δαπάνης με τις με αρ. 456,457,458/2017 ΑΑΥ.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται,: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής ανά ομάδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των Ομάδων της Εργασίας ή τουλάχιστον μίας (1) Ομάδας. Προσφορές για υποσύνολο μίας Ομάδας της παρούσας εργασίας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π. Βαρθολομαίου 9,Τ.Κ. 72300, από την επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού, τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 (15/05/2017 ), και από ώρα 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σητείας, Οδός Π. Βαρθολομαίου 9  Τ.Κ. 72300, Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2017  (15/05/2017), και ώρα 11:00 πμ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς της περ. 11 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1,2,4β του Ν. 4412/16 και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1α του άρθρου 75 του ίδιου νόμου.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται έως 31/12/2017.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, στη διαδρομή : http://www.sitia.gr . Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από τo Τμήμα προμηθειών του Δήμου : Π. Βαρθολομαίου 9-Σητεία  (αρμόδιος υπάλληλος : Ξηραδάκη Ειρήνη, τηλέφωνο: 2843340518, e-mail : xiradaki@sitia.gr & Μαλλιαρουδάκης Λέανδρος , τηλέφωνο : 2843340505 e-mail : leandros@sitia.gr ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                                  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                                                  ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ